Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadata profielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO en zijn bedoeld om de interoperabiliteit binnen Nederland te bevorderen. De volgende metadata profielen worden ondersteund en gebruikt:

Ten behoeve van de Europese INSPIRE regelgeving is ook een metadata profiel opgesteld. De vereisten uit het INSPIRE profiel zijn opgenomen in de Nederlandse profielen, zodat door te voldoen aan het Nederlandse profiel tevens aan de Europese INSPIRE vereisten voldaan kan worden.

Het metadata profiel voor services wordt gebruikt in combinatie met het profiel voor datasets. Beide profielen staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Het Nederlandse metadata profiel voor geografie is niet statisch. Dit document wordt daarom onder beheer gebracht om wijzigingen naar behoefte en op basis van voorstellen gestructureerd door te voeren. Geonovum, als beherende instantie, zal de wijzigingen registreren.

Versie 2.1.0 gaat in op 01-09-2020. Naast vooral textuele verduidelijkingen zijn er enkele aanscherpingen voor INSPIRE datasets. Versie 2.0.0 van het Nederlands metadata profiel voor geografie is ingegaan op 9 november 2017. De voorgaande versie (v1.3.1) is tot 19 december 2019 ondersteund.

Transitie

De invoering van versie 2.0.0 van het Nederlandse profiel heeft het tijdspad van INSPIRE gevolgd. Data beheerders dienen vanaf 19 december 2019 nieuwe metadata en metadata die gewijzigd wordt aan te bieden volgens het nieuwe profiel, versie 2.0.0. De werkgroep heeft gemeend dat het niet wenselijk is om de verplichting op te leggen om metadata die niet wijzigt, om te zetten naar versie 2.0.0 van het profiel. INSPIRE vereist wel dat alle metadata wordt omgezet. Versie 2.1.0 van dit profiel bevat enkele inhoudelijke wijziging; de toe te passen URI's voor protocol, wijziging in de conditie tot het opvoeren van distributieformaat, wijziging in de conditie voor taal van de bron en nadere specificatie voor het minimale aantal decimalen voor ruimtelijke extent. Ook voor het optionele element temporal extent zijn er verdere specificaties. Daarnaast is applicationProfile als optioneel element erbij gekomen. Al deze aanpassingen hebben vooral betrekking op metadata voor INSPIRE. De aanpassing van protocol en distributieformaat zijn vooruitlopend op de formele aanpassing van dit profiel al gecommuniceerd, waardoor een vrij korte transitie periode tussen profiel versie 2.0.0. en 2.1.0 mogelijk lijkt. Voorstel is een termijn van 3 maanden, na publicatie van het vastgestelde profiel.

Versienummer
Jaar Versienummer Versiebeschrijving
2020 2.1.0 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE, codelijst voor protocol http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue
 • INSPIRE, verdere specificaties voor de elementen distributieformaat, voor taal van de bron en ruimtelijke extent. Ook voor het optionele element temporal extent zijn er verdere specificaties.
 • Diverse textuele aanpassingen zodat dit profiel eenduidig kan worden geinterpreteerd
2017 2.0.0 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007
 • Diverse wijzigingen met betrekking tot identificatie van objecten (introductie gmx:Anchor)
2013 1.3.1 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE INSPIRE codelijst SV_ServiceType uitgebreid met INSPIRE Atom
2011 1.3 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, v 1.2
 • Wijzigingsvoorstellen uit het werkveld.
2008 1.2 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE, 2007, Relation between EN ISO 19115 and 19119 and the elements of the INSPIRE draft metadata implementing rules
 • Updates van international standaarden; en
 • wijzigingsvoorstellen uit het werkveld.
2006 1.1 Naar aanleiding van veranderingen in de INSPIRE metadata core set en gebruikers wensen zijn de elementen “toepassingsschaal” en “temporele dekking” verplicht geworden. De elementen “niveau kwaliteitsbeschrijving” en “geografische nauwkeurigheid” zijn optioneel geworden. Dit is besloten op de workshop metadata op 15 mei 2006. Tevens is de DC vs ISO mapping is vernieuwd.
2006 1.0 Nederlandse metadatastandaard (profiel), gebaseerd op ISO 19115:2003, met de beschrijving van verplichte metadata-elementen voor het zoeken en optionele metadata-elementen voor het beheer van geografische datasets en dataset series, inclusief invulinstructies voor toepassing van de standaard.

Inleiding

Afbakening

De term metadata komt voor bij meerdere informatie disciplines. Indien in dit document over metadata wordt gesproken betreft het kenmerken die bronnen van geo-data beschrijven. Dit profiel richt zich op een model voor het beschrijving van ruimtelijke datasets en dataset series.

Het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie versie 2.1.0 richt zich op de beschrijving van ruimtelijke dataservices. Als er services beschikbaar zijn dienen volgens deze profielen zowel de service als de daarin ontsloten datasets van metadata te worden voorzien. De relatie tussen metadata van data, metadata van services en de data en services is opgenomen in Appendix D.

Geonovum beheert tevens een metadata handreiking waarin voorbeelden zijn opgenomen en alle aspecten van het aanmaken van metadata beschreven zijn.

Scope

Dit metadata profiel bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, van een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een dataset of dataset serie zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. Er is tevens een optionele set als aanvulling op de kernset, die voorziet in de behoefte van het geo-werkveld aan een brede gemeenschappelijke basis van metadata-elementen, in het bijzonder voor het beheer.

Bij het voldoen aan dit profiel kan tevens aan de INSPIRE verplichting voldaan. Deze verplichting geldt alleen voor metadata van de voor INSPIRE aangemerkte datasets.

Context

Figuur 1 plaatst het Nederlandse metadata profiel voor geografie in zijn internationale en sectorale context. De ISO-kernset is de kleinste eenheid, een selectie uit ISO 19115.

image001
Context profiel.

Het Nederlands profiel bevat naast de ISO kernset, de INSPIRE elementen plus een selectie van metadata-elementen uit ISO 19115. In dit profiel zijn de metadata elementen met hun oorsprong aangegeven in Appendix C.

Sectoren in Nederland kunnen een eigen uitbreiding op het Nederlandse profiel ontwikkelen. Voorwaarde is dat het Nederlandse profiel, onderdeel is van het sectorale metadata profiel. Deze sectorale uitbreidingen dienen onderdeel te zijn van ISO 19115.

Leeswijzer

Dit metadata profiel richt zich vooral op software ontwikkelaars en metadata experts. Het bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, van een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een dataset of dataset serie zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. Geonovum beheert tevens een metadata handreiking waarin voorbeelden zijn opgenomen en alle aspecten van het aanmaken van metadata beschreven zijn. Hoofdstuk 2 toont de normatieve verwijzingen, hoofdstuk 3 bevat de XSD schema's waarna in hoofdstuk 4 de gehanteerde termen en definities worden beschreven. Het formele deel van het profiel waarin onder andere de verplichte elementen,  worden beschreven die gelden voor metadata voor geografie staan in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 staan de optionele elementen. De volgende hoofdstukken geven op specifieke onderdelen van het profiel uitleg. De bijlagen dienen ter ondersteuning van de hoofdstukken.

Normatieve verwijzing

De volgende normen, standaarden en specificaties zijn toegepast in dit profiel:

EN [[!ISO19115-2005]], Geographic information - Metadata

EN ISO 19115:2005 is de adoptie door CEN van ISO 19115:2003

EN [[!ISO19115-2008]] , Geographic information – Metadata, Technical Corrigendum 1

EN ISO 19115:2005/AC:2008 is de adoptie door CEN van ISO 19115/Cor.1:2006

CEN [[!ISO19139-2007]], Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation

CEN ISO/TS 19139:2009 is de adoptie door CEN van ISO/TS 19139:2007

[[!CSW2APISO]], OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile

EN [[!ISO19108-2005]], Geographic information – Temporal Schema

EN [ISO19108-2005] is de adoptie door CEN van ISO 19108:2002

[[!ISO8601-2004]], Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times

[[!ISO1064-2014]], Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)

[[!ISO639-2]], Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code

[[!ISOTC46]], 2009, Dublin Core Metadata Element Set, ook gepubliceerd als ISO 15836:2009

[[!INSPIRE-2008]], Implementing Rules for Metadata

[[!INSPIRE-2010]], Implementing Rules for interoperability of spatial data sets and services, met amendementen uit 2011, 2013 en 2014.

[[!INSPIRE-2017]], Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007

[[!INSPIRE-register]], INSPIRE metadata code list register

[[!IANA-MediaTypes]], IANA mediatypes register

[[!Creative-Commons]], Creative Commons

Structuur en schema's

relevante-xsd-schemas

Alle relevante schema’s zijn in de OGC schema repository beschikbaar. De meeste schema's zijn beschikbaar onder http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/. De volgende tabel toont de relevante schema's voor dit profiel.

Specificatie Versie Schema locatie
GMD 0.1 /gmd/gmd.xsd
SRV 0.1 /srv/srv.xsd
GMX 0.1 /gmx/gmx.xsd
GML 3.2.0 /gml/gml.xsd
GCO 0.1 /gco/gco.xsd
GFC 0.1 http://www.isotc211.org/2005/gfc/gfc.xsd
CSW 2.0.2.2 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/csw.xsd
CSW AP-ISO 1.0.0 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd

GMD, GCO, GML: Dit zijn de XML encoding schema’s voor ISO 19115:2003. De namespace http://www.isotc211.org/2005/gmd wordt gebruikt.

GMX: Een uitbreiding op het basis ISO 19115:2003 model. Het biedt de mogelijkheid een gco:CharacterString te vervangen voor gmx:Anchor.

SRV: Schema ISO 19119 om Dataservices te beschrijven

GFC: Schema ISO 19110 om object- en attribuutinformatie te beschrijven.

CSW: Schema dat de interfaces en het core model van de basis catalogue service definiëert.

APISO: Basis schema van het ISO Application Profile voor de OGC Catalogue Service 2.0.2. Dit schema is verbonden met ISO 19139.

Metadata, zoals beschreven in die profiel, zal ge-encodeerd worden in XML formaat valide volgens de bovenstaande schema's.

Er mag ook verwezen worden naar een (op het web ontsloten) kopie van deze schema's. Daarbij mag het gedupliceerde GMD-schema gewijzigd worden om het GMX schema te importeren.

Structuur

De metadata voor een INSPIRE data set, data set serie of service wordt ge-encoded met exact één gmd:MD_Metadata element.
Als er meer dan één gmd:MD_DataIdentification element wordt opgenomen, zal deze een unieke identifier moeten bevatten van het element zelf, zodat daar rechtstreeks naar verwezen kan worden vanuit de service metadata voor de coupled resource. Deze identifier is een waarde van de attribuut id van het gmd:MD_DataIdentification element.

Codelijsten

In de metadata dienen de waarden uit de codelijsten waarnaar verwezen wordt bij de element beschrijving, gehanteerd te worden. Deze codelijsten zijn opgenomen in appendix-a. Dit zijn vaak de ISO codelijsten, daarvan zijn de waarden die in dit profiel gebruikt mogen worden soms beperkt. Voor een aantal String elementen wordt ook een codelijst gehanteerd. Voor dit profiel kan de waarde uit codelijsten zowel met HTTP als met HTTPS worden opgenomen, mits deze URI ook daadwerkelijk aanwezig is en dezelfde betekenis heeft.

String elementen

De ISO 19139 schema's staan meerdere manieren toe om vrije text op te nemen. Het basis element daarvoor is gco:CharacterString. Wanneer de vrije tekst een term of concept bevat waarvoor een extern gedefinieerde definitie of uitleg beschikbaar is, wordt aanbevolen om het gmx:Anchor element te gebruiken in plaats van gco:CharacterString. gmx:Anchor biedt de mogelijkheid om naast een string tevens een link naar een webadres op te nemen waar meer informatie over dit element te vinden is. Daarvoor wordt het xlink:href attribuut gebruikt, dat een valide URL dient te bevatten. Als tekst waarde van het Anchor element kan een willekeurige voor de mens leesbaar label gekozen worden, bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling. Om de interoperabiliteit met eerdere versies van dit profiel te behouden, wordt aanbevolen om in dit label de waarde op te nemen die bij gebruik van gco:CharacterString in dat element opgenomen zou worden. Bij een aantal elementen is het gebruik van gmx:Anchor element vereist, de URL is in die gevallen een vastgelegde waarde (URI) uit een codelijst.

Meertaligheid in het metadata document wordt ondersteund door meerdere keren opnemen van het string element in verschillende talen, met extra informatie over de taal. Dit is uitgewerkt in Hoofdstuk 7.

Termen en definities

De volgende termen en definities zijn van toepassing op het onderwerp en toepassingsgebied van deze standaard.

Abstracte klasse
Een abstracte klasse is een klasse zonder objecten.
AccessPoint
een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd [INSPIRE (EU) No 1312/2014]
Applicatie
Manipulatie en verwerking van data om in gebruiksbehoefte te voorzien [[!ISO19101-2002]].
Catalogue service
Een systeem wat het “vinden” en “publiceren” van metadata toegang beheerd. Daarnaast heeft de service de mogelijkheid om metadata te “oogsten” (harvest) uit andere catalogues services [ISO 19115/19119 Application Profile, 2005].
Cliënt
Software onderdeel, wat een operatie kan laten uitvoeren op een andere server [[!ISO19128]].
Codelijst
Een uitbreidbare lijst met de domeinwaarden inclusief code voor elk toepasbaar attribuut [[!ISO19136-2007]].
Conditioneel element
Metadata element moet gevuld worden met een waarde, indien de conditie van toepassing is.
Dataset
Identificeerbare collectie van data [ISO 34:2002] / [[!ISO19101-2002]]. Een dataset mag een kleinere groep van data zijn, gelimiteerd door beperkingen zoals een geografisch gebied of geo-objecttype ("feature type"), die aanwezig is in een grotere dataset. Theoretisch kan een dataset bestaan uit een enkel geo-object of een attribuut van een geo-object dat aanwezig is in een grotere dataset. Het Nederlands metadata profiel voor geografie gaat niet uit van dit soort type datasets.
Dataset serie
Verzameling van datasets met dezelfde productspecificaties [ISO47 2003] / [[!ISO19115-2003]]. Productspecificaties zijn thema, resolutie en methodologie.
Default element
Metadata element met een standaardwaarde.
Interface
Benoemde set van operaties die het gedrag van een entiteit karakteriseren [[!ISO19119]].
EndPoint
het internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen [[!INSPIRE1312-2014]]
Expliciete metadata
Metadata die niet direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en daarom handmatig moet worden opgevoerd.
Feature
Abstractie van een verschijnsel in de werkelijke wereld [[!ISO19101-2002]]. Voorbeeld het verschijnsel ‘Eifel Toren’ kan met andere soortgelijke verschijnselen geclassificeerd worden in een featuretype ‘toren’.
Gerelateerde datasets
Datasets die onderling gerelateerd zijn.
Impliciete metadata
Metadata die direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en automatisch gegenereerd zou kunnen worden.
Metadata
Informatie die ruimtelijke datasets en dataset series beschrijft welke het mogelijk maakt om deze te zoeken, evalueren en te gebruiken.
Metadata dataset
Metadata die een beschrijving geeft van een specifieke dataset [[!ISO19101-2002]].
Multipliciteit
Eigenschap die aangeeft of een element niet, één of meerdere keren voor kan of dient te komen.
Namespace
Verzameling van namen, geïdentificeerd door een URI-referentie, die gebruikt worden in XML-documenten als elementnamen en atribuutnamen [[!ISO19136-2007]].
Optioneel element
Element wat gevuld mag zijn met een waarde.
Profiel
Set van één of meerdere basisstandaarden en indien van toepassing de identificatie van hoofdstukken, paragrafen, opties en parameters van deze basisstandaarden die noodzakelijk zijn voor het volbrengen van een specifieke functie [ISO IEC21 1998, ISO34 2002]. Een basisstandaard is één van de standaarden uit de serie ISO 19100 of andere ICT-standaard die gebruikt kan worden als bron voor componenten voor een profiel of productspecificatie.
Resource
Verzamelnaam voor datasets, dataset series, services en applicaties [[!ISO19115-2003]].
Service
Apart te onderscheiden onderdeel van de functionaliteit die via interfaces door een entiteit wordt aangeboden [ISO/IEC TR 14252].
Service instantie
Een specifieke instantie (=verbindingspunt) van een service [[!ISO19119]] toelichting: De service instantie duidt op de software applicatie die op de server draait.
Service metadata
Metadata die de operaties en geografische data beschrijft van de service [[!ISO19128]].
Universal Resource Identifier (URI)
Een internet-protocolelement om een eenmalige benaming van een "bron", een stuk informatie, data of dergelijke aan te duiden
Universally Unique Identifier (UUID)
een gestandaardiseerd ID dat wordt gebruikt in de software-architectuur. UUID wordt weergegeven in 32 hexadecimale cijfers. Deze cijfers zijn ingedeeld in vijf groepen, in ongelijk aantal en gescheiden door koppeltekens.
Verplicht element
Element wat gevuld moet zijn met een waarde.

Verplichte en conditionele metadata elementen

Dit hoofdstuk geeft de verplichte of bij conditie verplichte elementen weer inclusief uitleg in de vorm van beknopte voorbeelden of default waarden. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden in de metadata handreiking.

Overzicht verplichte elementen

In de volgende tabel staan de verplichte of bij conditie verplichte elementen. Bij elk conditioneel element is de conditie benoemd. De in Appendix C opgenomen tabel “verantwoording metadata elementen” is gebaseerd op INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007. Hiermee is de relatie gelegd tussen dit document en INSPIRE.

Metadata element Optionaliteit Conditie
Informatie over de bron
Titel van de bron V
Datum van de bron V
Datumtype van de bron V
Unieke Identifier van de bron. C Het gebruik van een URI is conditioneel. Het is verplicht voor INSPIRE datasets.
Samenvatting V  
Status V  
Taal van de bron V
Karakterset van de bron C Het is verplicht als de in de bron gebruikte karakterset geen utf8 is.
Onderwerp V  
Verantwoordelijke organisatie bron
    Organisatie V  
    E-mail V  
    Rol V  
Trefwoorden
    Trefwoord V  
    Thesaurus

       Titel Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
       Datum C Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
       Datum type C Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
Beperkingen
     Juridische toegangsrestricties V
     Overige beperkingen C Het is verplicht als juridische toegangsrestricties de waarde "otherRestrictions" heeft.
     Gebruiksbeperkingen V  
Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk schema C Het is verplicht voor INSPIRE datasets.
Toepassingsschaal C Het is verplicht als er een toepassingsschaal gespecificeerd kan worden en het element Resolutie niet aanwezig is.
Resolutie C Het is verplicht als er een resolutie gespecificeerd kan worden en het element toepassingsschaal niet aanwezig is.
Ruimtelijk referentiesysteem V  
Temporeel referentiesysteem  C Het is verplicht als de dataset temporele informatie bevat die niet gebaseerd is op de Gregoriaanse kalender of de Coordinated Universal Time.
Omgrenzende rechthoek V  
Distributie formaat

    Naam C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Versie C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Specificatie C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
Distributie
    URL C Het is verplicht indien de ontsluiting publiek toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt.
    Protocol C Het is verplicht als er een URL is opgegeven.
    Naam C Het is verplicht als het protocol één van de volgende waardes heeft  "OGC:WMS", "OGC:WFS", "OGC:WMTS", "OGC:WCS" en "INSPIRE:Atom".
    Omschrijving C Het is verplicht als er een URL van het type 'endPoint' is opgegeven.
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V  
Algemene beschrijving herkomst V  
Conformiteit
    Specificatie C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Specificatiedatum C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Specificatiedatum type C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Verklaring conformiteit
C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
    Conformiteit indicatie met een specificatie C Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.
Topologische samenhang
    Waarde topologische samenhang
C Het is verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.
    Type waarde topologische samenhang
C Het is verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.
Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V  
Metadata datum V  
Taal van de metadata V  
Parent unieke identifier C Het is verplicht als er een dataset met hogere hiërarchie bestaat.
Hiërarchieniveau V  
Hiërarchieniveau naam C Het is verplicht als het Hiërarchieniveau dataset serie is.
Verantwoordelijke organisatie metadata
    Organisatie V  
    E-mail V  
    Rol V  
Metadata standaard
    Naam metadata standaard
V  
    Versie metadata standaard
V  
Unieke Identifier van de identificatie sectie C Het is verplicht als er meer dan één gmd:MD_DataIdentification element wordt opgenomen.

Metadata elementen uitwerking

Titel van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element dient om de naam van de dataset in vast te leggen.

Data type of Domein Voorbeeld
String basisregistratie grootschalige topografie (bgt)

Toelichting

Een gebruiker moet op basis van de naam van de dataset (titel) deze snel kunnen identificeren. Een meer uitgebreide omschrijving van de dataset dient u op te nemen in het veld met de 'samenvatting'. Wanneer er verschillende versies van een bestand in de meta-informatie opgenomen worden, is het aan te raden om de verschillende versienummers overal op dezelfde manier in de titel van de dataset te verwerken. Aanbevolen schrijfwijze voor dit element is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (jaar) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Datum van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Op z’n minst één van de elementen Datum creatie, Datum publicatie of Datum revisie is verplicht. Er kan maximaal één creatie datum worden opgenomen. Voor INSPIRE geldt ook een maximum van één revisie datum. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2007-09-15

Datum type van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum. INSPIRE vereist bovendien dat het datum type uniek is per set aan datums van de bron.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode creation

Unieke Identifier van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/identifier/MD_Identifier/code[ISO 19139:2007]

Dit element is verplicht. Het gebuik van een URI is conditioneel, het is verplicht voor INSPIRE datasets. Dit element bevat de waarde die een object uniek identificeert. Er wordt sterk geadviseerd om gebruik te maken van een anchor met een verwijzing naar een URI. Een URI maakt het mogelijk om directe links naar datasets en hun beschrijvingen van buiten de INSPIRE of geo-infrastructuur te maken. Indien een URI gebruikt wordt dient deze te verwijzen naar een bestaande bron op het web. De aanbieders van URI's dienen te zorgen dat de uitgegeven identificatie geldig blijft en beschikbaar is voor de gehele beschikbaarheidstermijn van de  bron en bij voorkeur ook daarna. Bij gebruik van een identifier wordt geadviseerdt om gebruik te maken van een betekenisloze identifier die wereldwijd uniek is zoals de Universal Unique Identifier. Deze bevat geen accolades of hoofdletters.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor
 xlink:href="http://domein/id/record/ee543323-0fe4-4353">
 ee543323-0fe4-4353-9161-eda61ff26c07</Anchor>
String ee543323-0fe4-4353-9161-eda61ff26c07

Samenvatting

identificationInfo[1]/*/abstract[ISO 19139:2007]

Dit element bevat een beschrijving van de inhoud van de dataset, geef in deze samenvatting  publieks vriendelijk informatie over de inhoud van de dataset. Deze is minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters).

Data type of Domein Voorbeeld
String Historische gemeentegrenzen van Overijssel. Met dit bestand kan de gemeentelijke indeling van Overijssel voor elk jaar weergegeven kan worden. De huidige gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben in de periodes resp. 1950 en 1962 tot 1986 deel uit gemaakt van Overijssel en zijn daarom ook opgenomen. Een deel van Staphorst is in 1962 overgegaan naar M...

Status

identificationInfo[1]/*/status[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de status van de dataset. De dataset kan onder andere nog in ontwikkeling zijn, geactualiseerd moeten worden, of gearchiveerd zijn.  De waarden komen uit codelijst Progress.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ProgressCode completed

Taal van de bron

identificationInfo[1]/*/language [ISO 19139:2007]

Dit element is verplicht. Het bevat de code van de taal waarin de tekst in de bron is opgenomen. Gebruik hiervoor alleen de drie-letter codes van 639-2/B (bibliographic codes), zoals gedefinieerd op iso 639-2. Als de beschreven bron geen tekstuele informatie bevat, uitgedrukt in een natuurlijke taal, moet de speciale codewaarde "zxx" van ISO 639-2 / B, gereserveerd voor "geen taalkundige inhoud; niet van toepassing" worden gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: LanguageCode met ISO 639-2 dut

Karakterset van de bron

identificationInfo[1]/*/characterSet[ISO 19139:2007]

Verplicht als de in de bron gebruikte karakterset geen utf8 is. Er dient een waarde uit codelijst CharacterSet gebruikt te worden

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: CharacterSetCode utf16

Onderwerp

identificationInfo[1]/*/topicCategory[ISO 19139:2007]

Het bevat de belangrijkste onderwerpen van de dataset. De te hanteren onderwerpen zijn opgenomen in codelijst TopicCategory.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: TopicCategoryCode boundaries

Verantwoordelijke organisatie bron

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Gebruik bij voorkeur een  URI uit een organisatienamenlijst zoals overheidsorganisaties, als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar de URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
 Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de verantwoordelijke organisatie van de bron. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

Verantwoordelijke organisatie bron rol

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element geeft de rol van de verantwoordelijke organisatie van de bron weer. Voor de rol van de organisatie wordt een codelijst gehanteerd, zie zie Codelijst Role.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: RoleCode pointOfContact

Trefwoord

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword[ISO 19139:2007]

Het element bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset of datasetserie te beschrijven. Voor datasets en dataset series die betrekking hebben op INSPIRE dient het de relevante thema’s te beschrijven zoals ze zijn gedefinieerd in annex I, II en III van de directive.

Voor INSPIRE datasets dient voor het beschrijven van de relevante thema’s tenminste één trefwoord uit de relevante thesaurus overgenomen te worden, in de exacte notatie (met evt. spelfouten en hoofdletters waar toegepast). Het is ook mogelijk zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen.

Alle trefwoorden die afkomstig zijn uit dezelfde thesaurus, of de versie ervan, worden gegroepeerd onder een gmd:descriptiveKeywords/gmd:MD_Keywords element. Een enkel gmd:MD_Keywords-element bevat uitsluitend trefwoorden die afkomstig zijn uit de ene geciteerde thesaurus, of de versie ervan.

Elk gmd:keyword element bevat slechts één trefwoord, voor elk trefwoord wordt een apart element gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/nl/inspire-theme/ps">
  Beschermde gebieden
</gmx:Anchor>
String Beschermde Gebieden

Thesaurus

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/title[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de naam van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Voor INSPIRE wordt de naam van de thesaurus gehanteerd, zoals voorgeschreven in de metadataguidelines van INSPIRE.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire-themes/">
  GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
</gmx:Anchor>
String “GEMET – INSPIRE themes, version 1.0”

Thesaurusdatum

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de publicatie datum van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-06-01

Thesaurusdatum type

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType uit ISO 19115. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode publication

Juridische toegangsrestricties

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints[ISO 19139:2007]

Het is verplicht juridische toegangsrestricties op te nemen. Juridische toegangsrestricties en Overige beperkingen zijn subelementen van het gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Het is verplicht voorwaarden voor toegang en gebruik op te nemen in de subelementen van één gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Daarnaast is het voor INSPIRE verplicht voorwaarden voor beperkingen op publieke toegang op te nemen in de subelementen van één ander gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

In het geval van een INSPIRE dataset dient dus twee maal het element MD_LegalConstraints met de subelementen Juridische toegangsrestricties en Overige beperkingen gebruikt te worden.

Voor INSPIRE datasets, bevat het element Juridische toegangsrestrictie de waarde "otherRestrictions". Voor organisaties die zich conformeren aan afspraken in het GI-beraad, bevat dit element ook de waarde "otherRestrictions". Het element Overige beperkingen kan hierdoor gebruikt worden en bevat dan de voorwaarden en restricties.

In andere gevallen bevat dit element toegangseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data. De waardes komen uit codelijst Restriction.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: RestrictionCode otherRestrictions

Toelichting

De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. Dat geldt ook voor geo-informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert Creative Commons ZERO als de voorkeurslicentie (om aan te geven dat een werk zonder restricties gebruikt kan worden) voor data van haar ministerie.

In Nederland is afgesproken om voor geo-informatie gebruik te maken van de gebruiksvoorwaarden van Creative Commons , tenzij dat niet mogelijk is. Dit “Creative Commons, tenzij” beleid is in 2014 vastgesteld door het GI-beraad.

In sommige gevallen is het toch noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te handhaven die niet in Creative Commons zijn opgenomen, bijvoorbeeld door wetgeving. In die gevallen biedt Geo Gedeeld uitkomst. Geo Gedeeld is een hulpmiddel om gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie op een eenvoudige, heldere en gestandaardiseerde manier kenbaar te maken. Het is ontstaan uit de behoefte van de overheid om de bestaande gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie te stroomlijnen. Zie ook gebruiksvoorwaarden

Overige beperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, als het element juridische toegangsrestricties de waarde otherRestrictions bevat dient het te worden opgenomen. Hierin wordt in één gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element de voorwaarden voor toegang en gebruik via een link naar de licentie en de bijbehorende beschrijving opgenomen. In codelijst DataLicenties zijn de beschrijvingen en de bijbehorende link naar de licentie opgenomen.

Daarnaast wordt er, als het een INSPIRE dataset is en er geen beperkingen zijn of deze niet bekend zijn, een waarde uit codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse opgenomen in een tweede otherConstraints element binnen hetzelfde  md:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element. Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht. Het bevat, indien van toepassing ook prijsinformatie voor het gebruik van de dataset.

Daarnaast wordt voor INSPIRE in een tweede gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element, voor de beperkingen op publieke toegang een waarde opgenomen uit codelijst LimitationsOnPublicAccess. Als er geen beperkingen zijn dient men dat ook aan te geven, met de waarde "noLimitations". Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein: DataLicenties
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="https://creativecommons.org/
   publicdomain/mark/1.0/deed.nl">
   Geen beperkingen</gmx:Anchor>
</otherConstraints>
Anchor, domein: ConditionsApplyingToAccessAndUse
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist
   /ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply">
   Geen condities voor toegang en gebruik
 </gmx:Anchor>
</otherConstraints>
Anchor, domein: LimitationsOnPublicAccess
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
   LimitationsOnPublicAccess/noLimitations">
   Geen beperkingen op publieke toegang
 </gmx:Anchor>
</otherConstraints>
String, domein: DataLicenties
<otherConstraints>
 <gco:CharacterString>
  https://creativecommons.org/
   publicdomain/mark/1.0/deed.nl 
 </gco:CharacterString>
</otherConstraints>
<otherConstraints>
 <gco:CharacterString>
  Geen beperkingen
 </gco:CharacterString>
</otherConstraints>

Gebruiksbeperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation[ISO 19139:2007]

Dit element bevat toepassingen waarvoor de dataset niet geschikt is.

Data type of Domein Voorbeeld
String Niet gebruiken voor navigatie

Ruimtelijk schema van de bron

identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType/MD_SpatialRepresentationTypeCode[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Dit element is verplicht voor INSPIRE. Er dient een waarde uit de codelijst SpatialRepresentationType gebruikt te worden.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: SpatialRepresentationTypeCode vector

Toepassingsschaal

identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het element is verplicht als er een toepassingsschaal gespecificeerd kan worden en het element resolutie niet voorkomt. Het element bevat de schaal die aansluit bij de nauwkeurigheid waarmee de dataset is ingewonnen en vastgelegd. Voor een dataset met afwijkingen van 100 meter is dat 1:100000. Het element kan twee keer voorkomen, hiermee wordt een interval aangegeven. Deze dient vanuit de klasse spatialResolution te worden aangemaakt.

Data type of Domein Voorbeeld
Integer 50000

Resolutie

identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/distance[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een resolutie gespecificeerd kan worden en het element toepassingsschaal niet voorkomt. Het element bevat de resolutie in meters. Het element kan twee keer voorkomen, hiermee wordt een interval aangegeven. Deze dient vanuit de klasse spatialResolution te worden aangemaakt. De meeteenheid voor lengte uit de codelijst ISO StandardUnits, de meter, wordt in het attribuut UnitOfMeasure van distance opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld
Distance
<gco:Distance uom="meter">1.0</gco:Distance>

Ruimtelijk referentiesysteem

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft. EPSG geeft deze code’s uit. Voor het RD wordt de code 28992 gehanteerd. Het referentiesysteem wordt met een URI die ook de code bevat opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992">RD
</gmx:Anchor>
String http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

Toelichting

Naast het horizontaal ruimtelijk referentiesysteem kan ook het verticaal ruimtelijk referentiesysteem in de metadata worden opgeslagen, bijvoorbeeld NAP. Deze gegevens kan men in het optionele element Code verticaal referentiesysteem plaatsen.

De EPSG codes kunnen gevonden worden op de website http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0.

Temporeel referentiesysteem

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset temporele informatie bevat die niet gebaseerd is op de Gregoriaanse kalender of de Coordinated Universal Time. Dit element bevat de Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft.

Data type of Domein Voorbeeld
String Juliaanse kalender

Omgrenzende rechthoek

identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in lattitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden). De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84, zoals beschreven in iso19139. INSPIRE vereist minimaal 2 decimalen.

Data type of Domein Voorbeeld
Decimal 52.50

Toelichting

De omgrenzende rechthoek is de kleinste extent die mogelijk is waarmee de dataset goed weergegeven wordt.

De klasse EX_GeographicBoundingBox bestaat uit vier elementen die de hoeken van de omgrenzende rechthoek in decimale graden beschrijft.

Naam distributie formaat

distributionInfo/*/distributionFormat/*/name[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is. Dit element bevat de naam van het distributie formaat van de dataset.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/HydroBase.xsd">
  Hydrography GML application schema
</gmx:Anchor>
String Hydrography GML application schema

Versie distributie formaat

distributionInfo/*/distributionFormat/*/version[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is. Dit element bevat de versie van het distributie formaat van de dataset.

Data type of Domein Voorbeeld
String versie 4.0; GML, versie 3.2.1

Specificatie distributie formaat

distributionInfo/*/distributionFormat/*/specification[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is. Dit element bevat de specificatie van het distributie formaat van de dataset.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy">
  Data specificatie hydrografie
</gmx:Anchor>
String Data Specification on Hydrography – Guidelines

URL

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht indien de ontsluiting publiek toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt. Het element kan meerdere keren voorkomen, bijvoorbeeld als link naar een direct downloadbaar bestand, een data loket, WMS en WFS.

Het bevat een valide URL voor online toegang tot een service, een link naar een webapplicatie waarmee de data direct getoond wordt of een webpagina die aanvullende instructies geeft over hoe de dataset te ontsloten kan worden.

Voor een service dient de URL gelijk te zijn aan de resource locator uit het Nederlands metadata profiel op ISO19119 voor services.

Voor een service bevat het element in ieder geval een accessPoint URL.

De URL wordt zodanig aangeboden, dat deze altijd direct een resultaat geeft, zonder dat deze bevraagd wordt. Hij mag geen HTTP 0, 400 of 5XX melding opleveren.

Data type of Domein Voorbeeld accessPoint
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

Data type of Domein Voorbeeld endPoint
URL
http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/ows?SERVICE=WMS
 &VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png
 &LAYERS=rce:ArcheologicalMonuments&CRS=EPSG:28992
 &WIDTH=1650&HEIGHT=830&BBOX=-16020,396426,161387,485667
URL
http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs?request=GetFeature
 &service=WFS&version=2.0.0&typeName=NationalListedMonuments
 &outputFormat=json&Count=50

Toelichting

Een accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn.

Een endPoint URL levert rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype.

Protocol

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/protocol[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een URL is opgegeven. Bijvoorbeeld naar een bestand, WFS of webpagina.

Indien de URL een 'endPoint' betreft dan dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst MediaType.

Indien de URL een 'accessPoint' betreft, dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst Protocol.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein: MediaType
<gmx:Anchor
 xlink:href="https://www.iana.org/assignments/
  media-types/application/gml+xml">
 GML</gmx:Anchor>
String, domein: MediaType GML
Anchor, domein: Protocol
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms">
 OGC:WMS</gmx:Anchor>
String, domein: Protocol OGC:WMS

Toelichting

Het element Protocol, is van belang voor het automatisch kunnen downloaden van de dataset en/of het benaderen van de service die deze dataset ontsluit. Het maakt gebruik van algemene codelijsten van servicetypes en media-types. Door data aan te bieden op basis van waardes uit deze codelijsten is de ontsluiting software onafhankelijk en daardoor breder toegankelijk.

Naam

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/name[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als het protocol één van de volgende waardes heeft. OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WMTS, OGC:WCS en INSPIRE:Atom. Dit element bevat de layername uit WMS of WCS, identifier uit WMTS, de featureType name uit WFS of Dataset Feed Title uit Atom.

Data type of Domein Voorbeeld
String Gemeentegrenzen

Toelichting

Het metadata element 'name' legt de relatie naar de layer/featuretype in de service die de dataset ontsluit. Een service ontsluit typisch diverse datasets, dus is een extra parameter nodig om aan te geven welke layer/featuretype uit de service relevant is.

Omschrijving

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/description[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel.

Het is verplicht als er een URL van het type 'endPoint' is opgegeven.

Bij een URL van het type 'accessPoint' kan het element leeg gelaten worden. Aanname is dat als er geen waarde is opgegeven, het een accessPoint is.

Het bevat een verwijzing naar een waarde uit de codelijst OnLineDescription die het type URL beschrijft.

Indien verwezen wordt naar een URL die rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype oplevert dient de waarde endPoint gebruikt te worden. In andere gevallen de waarde accessPoint. De accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein: OnLineDescriptionCode
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
  OnLineDescriptionCode/endPoint">
 endPoint</gmx:Anchor>
String, domein: OnLineDescriptionCode endPoint

Toelichting

In onderstaande voorbeeld is de methode voor de eenvoudigere data service koppeling voor INSPIRE uitgewerkt. Het optionele element applicationProfile is toegevoegd. Daarin wordt aangegeven dat het om een INSPIRE view service gaat. Alleen voor de services die de INSPIRE view of de INSPIRE download service zijn wordt dit element opgenomen. Als bijvoorbeeld een ATOM en een WFS beschikbaar zijn en alleen de ATOM voldoet aan de INSPIRE specificaties van download, dan wordt alleen bijde ATOM dit element met de waarde downloaddienst toegevoegd

Niveau kwaliteitsbeschrijving

dataQualityInfo/*/scope/*/level[ISO 19139:2007]

Dit element beschrijft het niveau waarop de kwaliteitsinformatie betrekking heeft. Dit niveau wordt gekozen uit codelijst Scope. Mogelijke niveau’s zijn: dataset en series. Dit niveau omvat de gehele beschreven bron en komt één keer voor.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ScopeCode dataset

Algemene beschrijving herkomst

dataQualityInfo/*/lineage/*/statement[ISO 19139:2007]

Dit element beschrijft de proceshistorie. Ook kwaliteitsinformatie kan hierin worden opgenomen. Kwaliteitsinformatie kan meerdere keren worden opgenomen. Er dient slechts één set kwaliteitsinformatie opgenomen worden die betrekking heeft op de gehele dataset. Hierin wordt ook het element algemene beschrijving herkomst opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld
String In dit bestand is bij de grenzen van de provincies, daar waar ze grenzen aan de Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer, uitgegaan van de land-watergrens en niet van de bestuursrechtelijke provinciegrens.

Specificatie

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. Het bevat de titel van de specificatie of richtlijnen of informatie model waar de dataset conform aan dient te zijn.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au">
  Data specificatie administratieve eenheden
</gmx:Anchor>
String INSPIRE Data Specification on Administrative Units – Guidelines v3.0.1

Specificatiedatum

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. Het bevat de datum van de specificatie of richtlijnen of informatie model waar de dataset conform aan dient te zijn. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2010-05-03

Specificatiedatum type

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. Het bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode publication

Verklaring

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/explanation[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. Het bevat de verklaring van de betekenis van de conformiteit.

Data type of Domein Voorbeeld
String De hier gehanteerde domeinen wijken af van de domeinen uit de dataspecificaties van INSPIRE

Conformiteit indicatie met de specificatie

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/pass[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. In dit element kan dan worden weergegeven of het wel of niet conform de opgegeven specificatie is.

Data type of Domein Voorbeeld
Boolean TRUE

Waarde topologische samenhang

dataQualityInfo/DQ_DataQuality/report/DQ_TopologicalConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/value[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd. Het bevat de tolerantie waarmee de topologische samenhang is vastgelegd

Data type of Domein Voorbeeld
Record 3

Type waarde topologische samenhang

dataQualityInfo/DQ_DataQuality/report/DQ_TopologicalConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/valueUnit[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd. Het bevat de meeteenheid waarmee de topologische samenhang is vastgelegd.

Data type of Domein Voorbeeld
UnitOfMeasure meter

Metadata unieke identifier

fileIdentifier[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de unieke en persistente identifier voor de metadata file. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een betekenisloze identifier die wereldwijd uniek is zoals de Universal Unique Identifier. De identifier bevat geen hoofdletters of accolades

Data type of Domein Voorbeeld
String 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

Metadatadatum

dateStamp[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de datum waarop de metadata gemaakt of gewijzigd is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-02-25

Taal van de metadata

Language[ISO 19139:2007]

In dit element wordt vastgelegd in welke taal de metadata is beschreven. Het bevat de code van de taal waarin de tekst in de metadata is opgenomen. Gebruik hiervoor alleen de drie-letter codes van 639-2/B (bibliographic codes), zoals gedefinieerd op iso 639-2. De code voor Nederlands is dut.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: LanguageCode met ISO 639-2 dut

Parent unieke identifier

parentIdentifier[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een dataset met hogere hiërarchie is. Het bevat de unieke ID van de metadata waarvan deze metadata een subset is.

Data type of Domein Voorbeeld
String 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

Hiërarchieniveau

hierarchyLevel[ISO 19139:2007]

Het element geeft aan waarop de metadata betrekking heeft, de dataset of dataset serie. Voor de waarden geldt de codelijst Scope uit ISO19115.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ScopeCode dataset

Toelichting

Het Nederlands metadata profiel voor geografie geldt niet alleen voor geografische datasets, maar ook voor datasetseries. Volgens ISO 19115 is een dataset serie een verzameling geografische data die gelijke karakteristieken hebben ten aanzien van het thema, de resolutie en/of methodologie. Veelal geven dataproducenten aan of er sprake is van een dataset serie. Voorbeelden van dataset series zijn:

 • Verzameling luchtfoto’s die in dezelfde vlucht met dezelfde camera en filmtype zijn gemaakt;
 • Continue satellietopname van één omwenteling om de aarde;

Toepassing van metadata op dataset series maakt het gebruikers van de metadata mogelijk om op een hoger niveau dan individuele datasets data te zoeken. Metadata van dataset series is geschikt voor het zoeken op globale karakteristieken van beschikbare data, maar niet voordiepgaand onderzoek naar de kwaliteit van specifieke datasets. Hiervoor is metadata van datasets noodzakelijk. Figuur 2 geeft een schematische weergave van de relatie tussen de metadata van datasetseries en datasets weer. De hiërarchische relatie tussen een dataset en datasetserie is altijd van verticale aard.

image002
Gerelateerde datasets.

Hiërarchieniveau naam

hierarchyLevelName[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als Hiërarchieniveau dataset serie is. Het bevat de naam van het hiërarchieniveau waarvoor de metadata is beschreven. Indien het hierarchyniveau dataset is dient dit veld niet ingevuld te worden.

Data type of Domein Voorbeeld
String Radarsat-2 opnames van Nederland

Verantwoordelijke organisatie metadata

contact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de naam van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie overheidsorganisaties. Dit element bij voorkeur invullen als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar een URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor 
 xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
  Nederlandse organisatie voor 
  toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Verantwoordelijke organisatie metadata rol

contact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de rol van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. INSPIRE vereist pointOfContact. Voor de rol van de organisatie wordt Codelijst Role gehanteerd.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: RoleCode pointOfContact

Verantwoordelijke organisatie metadata e mail

contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

Metadata standaard naam

metadataStandardName[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de naam van de gebruikte standaard, om de metadata te beschrijven.

Data type of Domein Voorbeeld
String ISO 19115

Metadatastandaard versie

metadataStandardVersion[ISO 19139:2007]

Dit element is nodig om uitbreidingen of verdere beperkingen op standaarden aan te geven. Dit element bevat de versie (de volledige naam van het profiel) van de metadatastandaard die wordt gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
String Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.0.0

Unieke identifier van de identificatie sectie

identificationInfo/MD_DataIdentification[@gml:id][ISO 19139:2007]

Dit element conditioneel. Het is verplicht als er meer dan één gmd:MD_DataIdentification element wordt opgenomen. De aanbieders van datasets dienen te zorgen dat de uitgegeven identificatie uniek is binnen de catalogi waarin het record aangeboden wordt en constant is voor de beschikbaarheidstermijn van de bron.

Data type of Domein Voorbeeld
String <MD_DataIdentification id="04dbf480-1bee-4860-a280-d869cbbe193a">
...
</MD_DataIdentification>

Toelichting

INSPIRE vereist dat de operatesOn link in Service metadata verwijst naar de relevante MD_DataIdentification sectie in het gekoppelde record. Om uniek te kunnen verwijzen dient ieder MD_DataIdentification sectie een unieke identifier te bevatten, als deze meerdere keren voorkomt.

Optionele set metadata

Naast de verplichte kernset heeft dit metadata profiel tevens een optionele set. Deze set bestaat uit een selectie van metadata-elementen uit ISO 19115, die nuttig zijn voor het beheer van geografische datasets en –series. Het betreft niet de volledige ISO 19115 set. Als men meer metadata wil vastleggen dan mogelijk met de verplichte kernset dan dient men bij voorkeur de benodigde elementen uit deze optionele set te kiezen. Hierdoor blijft interoperabiliteit beter behouden. Onderstaande tabel bevat de optionele set. Van elk metadata element wordt achtereenvolgens gegeven: de metadata naam (naam waaronder de metadata entiteit wordt aangeduid), de (eventueel specialiseerde) Nederlandse metadata element naam van het element in ISO 19115 en de bijbehorende definitie. In Appendix B worden de onderlinge relaties tussen de elementen in de kernset en de optionele set aangegeven via de abstracte klassen die ISO 19115 gebruikt.

Metadata naam Nederlandse metadata-element naam Definitie
Metadata karakterset Metadata karakterset Volledige naam van de karakter codeerstandaard om de metadata set te beschrijven.
Locale Locale Geeft informatie over de alternative gebruikte talen
Contactpersoon metadata.
Advies is om de contactgegevens te ontsluiten via een website (URL organisatie) met daarop de relevante gegevens in plaats van deze elementen.
Naam contactpersoon metadata Naam van de contactpersoon.
Rol contactpersoon metadata Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de metadata.
Contactpersoon metadata contactgegevens Telefoonnummer Telefoonnummer.
Faxnummer Faxnummer.
Adres Contactadres.
Plaats Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.
Provincie Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.
Postcode Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.
Land Land behorende bij het contactadres van de organisatie.
URL URL van de organisatie
Code verticaal referentiesysteem Code verticaal referentiesysteem Alfanumerieke waarde die het gebruikte verticale referentiesysteem van de dataset aangeeft.
Verantwoordelijke organisatie voor namespace verticaal referentiesysteem Verantwoordelijke organisatie voor namespace verticaal referentiesysteem Naam of identificatie van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor de namespace van het verticale referentie systeem.
Verantwoordelijke organisatie voor namespace temporele referentiesysteem Verantwoordelijke organisatie voor namespace temporele referentiesysteem Naam of identificatie van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor de namespace van het temporele referentie systeem.
Alternatieve titel Alternatieve titel Vertaling van de dataset titel in een andere taal of een aanvulling op de dataset titel (ondertitel).
Versie Versie Versienummer of -naam.
Serienaam/-nummer Serienaam/-nummer Naam van de serie of afgeleide dataset, waar de dataset deel van uitmaakt.
Doel van vervaardiging Doel van vervaardiging Doel waarvoor de data oorspronkelijk werd gemaakt of bedoeld. Bijvoorbeeld de projectnaam.
Contactpersoon data Naam contactpersoon Naam van de contactpersoon.
Rol contactpersoon Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de data.
Contactpersoon dataset contactgegevens Telefoonnummer Telefoonnummer.
Faxnummer Faxnummer.
Adres Contactadres.
Plaats Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.
Provincie Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.
Postcode Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.
Land Land behorende bij het contactadres van de organisatie.
URL URL van de organisatie
Herzieningsfrequentie Herzieningsfrequentie Frequentie waarmee de data herzien wordt.
Datum volgende herziening Datum volgende herziening Geplande datum volgende herziening.
Voorbeeld Voorbeeld Bestandsnaam van een figuur waarin een voorbeeldweergave te zien is.
(Juridische) gebruiksrestricties (Juridische) gebruiksrestricties Gebruikseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data.
Veiligheidsrestricties Veiligheidsrestricties Beperkingen opgelegd omdat informatie vertrouwelijk is.
Veiligheidsrestricties Toelichting Toelichting Toelichting op de veiligheidsrestricties.
Naam gerelateerde dataset Naam gerelateerde dataset Groep van samenhangende datasets niet zijnde een dataset serie.
Gerelateerde dataset referentie datum Gerelateerde dataset referentie datum Referentie datum van de gerelateerde dataset.
Gerelateerde dataset datum type Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.
Type relatie Type relatie Type relatie tussen de datasets.
Beschrijving temporele dekking Beschrijving temporele dekking Inhoudelijke geldigheid van de data, gespecificeerd als een periode.
Minimum z-coördinaat Minimum z-coördinaat Laagste verticale waarde in de dataset.
Maximum z-coördinaat Maximum z-coördinaat Hoogste verticale waarde in de dataset.
Identifier geografisch gebied Identifier geografisch gebied Verwijzing die het geografisch gebied dat wordt bedekt door de data aangeeft.
Temporele dekking Temporele dekking Inhoudelijke geldigheid van de data, gespecificeerd naar begin- en einddatum.
Aanvullende informatie Aanvullende informatie Aanvullende informatie over de data, bijvoorbeeld documentatie.
Featurecatalogue inbegrepen bij dataset Featurecatalogue inbegrepen bij dataset Indicatie of een featurecatalogue beschrijving beschikbaar is voor de dataset
FeatureTypes FeatureTypes Featuretypes uit de featurecatalogue die in de dataset voorkomen
Titel van de featurecatalogue Titel van de featurecatalogue Naam van de featurecatalogue
Datum van de featurecatalogue Datum van de featurecatalogue Referentie datum van de featurecatalogue.
Datum type van de featurecatalogue Datum type van de featurecatalogue Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.
Unieke Identifier van de featurecatalogue Unieke Identifier van de featurecatalogue Unieke waarde om de featurecatalogue te beschrijven binnen een namespace
Contactpersoon distribuerende organisatie Naam contactpersoon Naam van de contactpersoon distribuerende organisatie.
Naam distribuerende organisatie Naam van de verantwoordelijke organisatie
Rol contactpersoon Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de data.
URL organisatie Locatie voor online toegang bij gebruik van een Uniform Resource Locator adres of een vergelijkbaar schema.
Rol organisatie Rol organisatie Functie die wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke organisatie.
Contactpersoon distribuerende organisatie Contactgegevens Telefoonnummer Telefoonnummer.
Faxnummer Faxnummer.
Adres Contactadres.
Plaats Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.
Provincie Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.
Postcode Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.
Land Land behorende bij het contactadres van de organisatie.
E-mail E-mail adres van de contactpersoon of organisatie.
Ordergegevens Prijsinformatie Prijsinformatie voor het verkrijgen van de data inclusief munteenheid (zoals beschreven in ISO 4217).
Orderprocedure Algemene instructies, voorwaarden en services geleverd door de distributeur.
Doorlooptijd orderprocedure Doorlooptijd van de aanvraag.
Leverings-/gebruikseenheid Leverings-/gebruikseenheid Eenheid waarin de data wordt geleverd.
Bestandsgrootte Bestandsgrootte Verwachte grote van een eenheid van het bestand in genoemd formaat in Megabyte.
applicatie profiel applicatie profiel Naam van het applicatieprofiel van de online bron.
Functie Functie Functie de de online resource heeft
Naam medium Naam medium Naam van het medium waarop de data ontvangen kan worden.
Features Features Naam van de ruimtelijke object types
Geometrische nauwkeurigheid Type waarde Indien bij kwantitatieve waarde geen numerieke waarde wordt ingevuld, mag de waarde 'tekst' ingevuld worden.
Geometrische nauwkeurigheid Afwijking van de x- en y-coördinaten ten opzichte van de werkelijke plaats op aarde.
Compleetheid Type waarde Indien bij kwantitatieve waarde geen numerieke waarde wordt ingevuld, mag de waarde 'tekst' ingevuld worden.
Compleetheid Omschrijving in hoeverre een dataset compleet is, of anders gezegd, een inschatting van wat er nog ontbreekt.
Beschrijving uitgevoerde bewerkingen Beschrijving uitgevoerde bewerkingen Beschrijving uitgevoerde bewerkingen.
Datum uitgevoerde bewerkingen Datum uitgevoerde bewerkingen Datum en/of periode waarop de bewerkingen zijn gestart.
Producent beschreven dataset Producent beschreven dataset Organisatie die de bewerkingen op de dataset heeft uitgevoerd.
Rol producent beschreven dataset Rol van de organisatie die de bewerkingen op de dataset heeft uitgevoerd.
Beschrijving brondata Beschrijving brondata Dit veld kan gebruikt worden om een algemene beschrijving of opmerking te geven betreft de kwaliteit van de (verschillende) brongegevens.
Inwinningsmethode Inwinningsmethode Methode die gebruikt is om de brongegevens in te winnen.
Datum inwinning brondata Datum inwinning brondata Datum of periode waarin de brongegevens zijn ingewonnen.
Inwinnende organisatie Inwinnende organisatie Naam van de organisatie die de brongegevens heeft ingewonnen.
Rol inwinnende organisatie Rol van de organisatie die de brongegevens heeft ingewonnen.
Een aantal van de optionele elementen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Identifier gebied

Het refereren aan de unieke identificatie van een gebied dat betrekking heeft op de dataset ondersteunt een eventuele ontsluiting van de metadata in communities die geen ondersteuning bieden voor een geometrisch object, zoals bijvoorbeeld DCAT-NL. Hier kunnen bijvoorbeeld de OWMS waardelijsten gebruikt worden om een gebied aan te duiden.

Temporele dekking

Er zijn verschillende methoden, waarmee de temporele dekking in XML kan worden vastgelegd. Voor de interoperabiliteit is het echter optimaal dezelfde methode te hanteren. Daarom wordt voor de implementatie van dit profiel de notering, die ook door INSPIRE voorgesteld wordt, gehanteerd; De waarde van elk van deze elementen kan een individuele datum zijn of een tijdsperiode tussen twee datums. De veelvoud van dit element is 0 .. *. Een enkele individuele datum of tijdsperiode wordt gecodeerd met behulp van één gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:extent. Voor individuele datums moet dit element een gml:TimeInstant/gml:timePosition element bevatten met de datumwaarde die is opgegeven volgens [ISO 8601]. Voor een enkele periode moet het gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:extent element een gml:TimePeriod element bevatten met begin- en einddatums van de periode. In het geval dat de tijdsperiode open is met ofwel de start of de einddatum die onbekend is, kunnen de elementen gml:startPosition of gml:endPosition worden gebruikt met een lege waarde en het attribuut indeterminatePosition met waarde "onbekend". Als de temporele extent aan de gang is, kan de gml:endPosition worden gebruikt met een lege waarde en het attribuut indeterminatePosition met waarde "nu". Individuele datums en perioden kunnen worden gecombineerd om een complexe temporele omvang te vormen met behulp van meerdere gmd:temporalElement/gmd:EX_TemporalExtent/gmd:extent elementen.

Meertaligheid metadata

Een dataset (serie) kan in meerdere talen worden beschreven conform de Nederlandse metadatastandaard voor geografie. Meertaligheid van metadata bij gebruik van codelijsten is mogelijk met behulp van zogenaamde codespaces. Voor vrije tekst is meertaligheid mogelijk door gebruik te maken van het element Locale uit de klasse MD_Metadata (ISO 19139). Door gebruik te maken van dit element kan metadata in meerdere talen worden vastgelegd. Figuur 3 geeft de klasse van MD_Metadata weer en het UML-schema van deze extensie op characterString weer.

image003
Attributen van MD_Metadata in het XML-schema voor geografische metadata.

De elementen met vrije tekst in het domein van CharacterString property type in ISO 19115 is bedoeld om tekstuele metadata-elementen te ondersteunen met meerdere velden voor dezelfde informatie in verschillende “locales” (zie figuur 3). Een “locale” heeft als domein “PT_Locale”, wat inhoud dat dit een combinatie is van een taal, land en een character codelijst (zie figuur 4), waarin de “localised” characterstring is weergegeven. Deze locale kan in elk vrije tekst element worden toegepast in ISO 19115. Dit is voldoende aangezien codelijsten zelf letterlijk vertaald kunnen worden. Onderstaand conceptueel schema is opgenomen in ISO19139, ook de benodigde data dictionary is opgenomen in ISO 19139.

image004
Vrije tekst en “localised” characterString.

Hieronder een voorbeeld hoe meertaligheid in een XML wordt toegepast, de locale wordt één keer opgenomen, voor elke character wordt de waarde van het element in de metadata taal, in onderstaande geval in het engels en in de localised taal opgenomen.

Object- en attribuutinformatie

De standaard voor het vastleggen van object en attribuutinformatie is ISO 19110 FeatureCatalogue. Het verstrekken van deze metadata wordt niet door dit profiel verplicht gesteld, het is echter aan te bevelen deze informatie ter beschikking te stellen. Gebruikers kunnen daarmee eenvoudig de betekenis van de vaak technische of ingekorte attribuut definities achterhalen.

Het ISO 19110 is een apart document waarnaar verwezen kan worden vanuit één of meerdere dataset beschijvingen. De relatie vanuit de metadata naar de featurecatalogue kan worden gelegd door in de dataset beschrijving elementen van de klasse MD_FeatureCatalogueDescription op te nemen. De koppeling wordt gelegd vanuit een featureCatalogueCitation naar het feature catalog document. De titel, datum en identifier van de citation in metadata MD_Metadata.contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureCatalogueCitation > CI_Citation verwijzen naar de titel, datum en identifier van de featurecatalogue.

Tevens is een verkorte vorm mogelijk:

De elementen die minimaal opgeslagen worden in een ISO 19110 document zijn:

Gegevens van de featurecatalog (FC_FeatureCatalogue);

Minimaal één featuretype (FC_FeatureType);

Eventueel per featuretype de attributen en eventueel een toelichting (FC_FeatureAttribute) ;

Indien voor de vulling van het element een codelijst gebruikt wordt, kan ieder element uit de codelijst opgenomen worden (FC_ListedValue):

Deze methode van vastleggen van object en attribuutinformatie is conform NEN3610. Indien een dataset volgens een sectormodel van NEN3610 is gecodeerd dan kan een objectcatalogus worden gegenereerd, aangezien in de sectormodellen ook de object- en attribuutinformatie (inclusief naam en definitie) is opgeslagen. Een objectcatalogus is een onderdeel van NEN3610.

Richtlijnen voor sectoren

Sectoren in Nederland kunnen een eigen uitbreiding op het Nederlandse profiel ontwikkelen. Voorwaarde is dat de Nederlandse verplichte metadata elementen onderdeel is van het sectorale metadata profiel. Deze sectorale uitbreidingen dienen onderdeel te zijn van ISO 19115.

Ook is het mogelijk om de metadata standaard uit te breiden met bijvoorbeeld nieuwe klassen of bijvoorbeeld uitbreidingen van codelijsten. Geonovum raadt dit niet aan en adviseert om hierover contact op te nemen. Vaak zijn deze wensen onder te brengen in de bestaande set uit ISO 19115 zelf. Indien dit niet het geval is kan de procedure gevolgd worden die wordt voorgesteld in Annex C van ISO 19115.

Sectorale profielen dienen geregistreerd te worden bij Geonovum, als beherende instantie van het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie. Geonovum zal een formele naam van het profiel in overleg toekennen. Deze sectorspecifieke profielen leveren input voor het beheer van de Nederlandse metadatastandaard voor geografie.

Codelijsten

Deze bijlage bevat de codelijsten die van toepassing zijn in het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie. In de door ISO 19139 voorgestelde codelijsten worden concepten geïdentificeerd aan de hand van drie XML-attributen die gerelateerd zijn aan de codelijst en het concept daarin. De drie attributen zijn:

Codelijst DateType

CI_DateTypeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
creation Datum waarop de dataset of dataset serie is gecreëerd.
publication Publicatie datum waarop de dataset of dataset serie is gepubliceerd.
revision Datum waarop de dataset of dataset serie is gecontroleerd, verbeterd of is gewijzigd.

Codelijst OnLineFunction

CI_OnLineFunctionCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
download Online instructies voor het overbrengen van gegevens van een opslagapparaat of systeem naar een ander
information Online informatie over de bron
offlineAccess Online instructies voor het verkrijgen van de bron van de provider
order Online bestelproces voor het verkrijgen van de bron
search Online zoekinterface voor het zoeken naar informatie over de bron

Codelijst Role

CI_RoleCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
resourceProvider Partij die de data verstrekt.
custodian Partij verantwoordelijk voor het beheer van de data.
owner Partij die eigenaar is van de data.
user Partij die de data gebruikt.
distributor Partij die de data verstrekt.
originator Partij die de data heeft gecreëerd
pointOfContact Partij die optreedt als contactpunt voor uitwisselen van kennis of verstrekking van de data.
principalInvestigator Partij die betrokken was bij de uitvoering van onderzoek.
processor Partij die de data heeft bewerkt, zodanig dat de data is gewijzigd.
publisher Partij die de data publiceert.
author Partij die auteur is van de data.

Codelijst AssociationType

DS_AssociationTypeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
crossReference Verwijzing van één dataset naar een andere dataset

Codelijst CharacterSet

MD_CharacterSetCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
ucs2 16-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
ucs4 32-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
utf7 7-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
utf8 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
utf16 16-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
8859part1 ISO/IEC 8859-1, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 1: Latin alphabet No. 1.
8859part2 ISO/IEC 8859-2, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 2: Latin alphabet No. 2.
8859part3 ISO/IEC 8859-3, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 3: Latin alphabet No. 3.
8859part4 ISO/IEC 8859-4, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 4: Latin alphabet No. 4.
8859part5 ISO/IEC 8859-5, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 5: Latin/Cyrillic alphabet.
8859part6 ISO/IEC 8859-6, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 6: Latin/Arabic alphabet.
8859part7 ISO/IEC 8859-7, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 7: Latin/Greek alphabet.
8859part8 ISO/IEC 8859-8, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 8: Latin/Hebrew alphabet.
8859part9 ISO/IEC 8859-9, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 9: Latin alphabet No. 5.
8859part10 ISO/IEC 8859-10, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 10: Latin alphabet No. 6.
8859part11 ISO/IEC 8859-11, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 11: Latin/Thai alphabet.
8859part13 ISO/IEC 8859-13, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 13: Latin alphabet No. 7.
8859part14 ISO/IEC 8859-14, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic).
8859part15 ISO/IEC 8859-15, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 15: Latin alphabet No. 9.
8859part16 ISO/IEC 8859-16, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 16: Latin alphabet No. 10.
jis Japanese code set used for electronic transmission.
shiftJIS Japanese code set used on MS-DOS based machines.
eucJP Japanese code set used on UNIX based machines.
usAscii United states ASCII code set (ISO 646 US).
ebcdic Ibm mainframe code set.
eucKR Korean code set.
big5 Traditional Chinese code set used in Taiwan, Hong Kong of China and other areas.
GB2312 Simplified Chinese code set.

Codelijst Classification

MD_ClassificationCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
unclassified Beschikbaar voor algemene ontsluiting.
restricted Niet toegankelijk.
confidential Vertrouwelijke informatie.
secret Niet toegankelijk, behalve een geselecteerde groep personen.
topSecret Hoogste geheimhouding verplicht.

Codelijst MaintenanceFrequency

MD_MaintenanceFrequencyCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
continual Data wordt herhaaldelijk en vaak geactualiseerd.
daily Data wordt elke dag geactualiseerd.
weekly Data wordt wekelijks geactualiseerd.
fortnightly Data wordt 2-wekelijks geactualiseerd.
monthly Data wordt maandelijks geactualiseerd.
quarterly Data wordt elke kwartaal geactualiseerd.
biannually Data wordt twee keer per jaar geactualiseerd.
annually Data wordt jaarlijks geactualiseerd.
asNeeded Data wordt geactualiseerd indien nodig.
irregular Data wordt geactualiseerd in intervallen die niet even lang duren.
notPlanned Er zijn geen plannen om de data te actualiseren.
unknown Herzieningsfrequentie is niet bekend.

Codelijst MediumName

MD_MediumNameCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
cdRom Read only optical disk
dvd Digital versatile disk
dvdRom Digital versatile disk, read only
3halfInchFloppy 3,5 inch magnetic disk
5quarterInchFloppy 5,25 inch magnetic disk
7trackTape 7 track magnetic tape
9trackTape 9 track magnetic tape
3480Cartridge 3480 cartridge tape drive
3490Cartridge 3490 cartridge tape drive
3580Cartridge 3580 cartridge tape drive
4mmCartridgeTape 4 millimetre magnetic tape
8mmCartridgeTape 8 millimetre magnetic tape
1quarterInchCartridgeTape 0,25 inch magnetic tape
digitalLinearTape Half inch cartridge streaming tape drive
onLine Direct computer linkage
satellite Linkage through a atellite communication system
telephoneLink Communication trough a telephone network
hardcopy Pamphlet or leaflet giving descriptive information

Codelijst Progress

MD_ProgressCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
completed Productie van de data is compleet / afgerond.
historicalArchive De data is opgeslagen in een offline opslagmedium.
obsolete Data is niet langer relevant.
onGoing Data wordt continu geactualiseerd.
planned Datum is al bekend wanneer de data gecreëerd of geactualiseerd moet zijn.
required Data moet nog gegenereerd of geactualiseerd worden.
underDevelopment Data wordt momenteel gecreëerd.

Codelijst Restriction

MD_RestrictionCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
copyright Exclusief recht voor publicatie, productie, of verkoop van rechten op een literair, theater, muzikaal of artistiek werk, of op het gebruik van een commerciële druk of label, toegekend bij wet voor een specifieke periode of tijd aan een auteur, componist, artiest of distributeur.
patent Overheid heeft een exclusief recht toegekend om een uitvinding te maken, verkopen, gebruiken of in licentie uit te geven.
patentPending Geproduceerde of verkochte informatie wachtend op een patent.
trademark Een naam, symbool of ander object om een product te identificeren, wat officieel geregistreerd is en gebruik wettelijk voorbehouden is aan de eigenaar of fabrikant.
license Formele toestemming of iets te doen.
intellectualPropertyRights Recht op een financieel voordeel van en controle hebben op de distributie een niet tastbaar eigendom wat het resultaat is van creativiteit.
restricted Verbod op distributie en gebruik.
otherRestrictions Restrictie niet opgenomen in lijst.

Codelijst Scope

MD_ScopeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
dataset Informatie heeft betrekking op de dataset.
series Informatie heeft betrekking op de serie.

Codelijst SpatialRepresentationType

MD_SpatialRepresentationTypeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
vector Vector data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
grid Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
textTable Tekstuele of tabel data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
tin Triangulated irregular network.

Codelijst TopicCategory

MD_TopicCategoryCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
farming Houden van dieren en/of verbouwen van planten. Voorbeeld: landbouw, irrigatie, ziekten die gewassen aantasten.
biota Voorbeeld: habitats, ecologie.
boundaries Wettelijke gebiedsbeschrijvingen. Flora en fauna in natuurlijke omgeving. Voorbeeld: politieke en administratieve grenzen.
climatologyMeteorologyAtmosphere Processen en fenomenen in de atmosfeer. Voorbeeld: wolkbedekking, weer, klimaat verandering.
economy Economische activiteiten, condities en werkgelegenheid. Voorbeeld: Werkgelegenheid, industrie, toerisme, olie- en gasvelden, bosbouw, visserij.
elevation Hoogte boven of onder zeeniveau Voorbeeld: hoogtekaart, DEM, hellingen.
environment Natuurlijke bronnen, bescherming en beheer. Voorbeeld: milieuverontreiniging, landschap, natuurlijke reserves, vuilopslag.
geoscientificInformation Data die behoort tot een aardwetenschap. Voorbeeld: geologie, mineralen, structuur van de aarde, zwaartekrachtskaart, grondstoffen, erosie.
health Gezondheid(szorg), menselijke ecologie en veiligheid. Voorbeeld: ziekten, hygiëne, gezondheidszorg.
imageryBaseMapsEarthCover Basiskaarten. Voorbeeld: landbedekking, topografische kaarten, foto's, ongeclassificeerde kaarten.
intelligenceMilitary Militaire basissen, structuren en activiteiten. Voorbeeld: barakken, oefenterreinen, militaire transporten.
inlandWaters Binnenwater, drainagesystemen en hun karakteristieken. Voorbeeld: Rivieren en gletsjers, dijken, stromen, waterzuiveringsinstallaties, overloopgebieden.
location Positionele informatie en services. Voorbeeld: adressen, geodetisch netwerk, postcode gebieden, plaatsnamen, controlepunten.
oceans Gebieden met zoutwaterlichamen (niet binnenlands). Voorbeeld: Getijden, tsunami's, kustinformatie, riffen.
planningCadastre Informatie die gebruikt wordt voor nodige planmatige activiteiten. Voorbeeld: Landgebruik, kadastrale informatie.
society Kenmerken van maatschappij en culturen. Voorbeeld: antropologie, archeologie, criminaliteit, gewoonten, nederzettingen, onderwijs.
structure Civiele werken (door mensen gemaakte structuren). Voorbeeld: Gebouwen, musea, kerken, winkels, torens.
transportation Middelen voor vervoer van goederen en/of personen. Voorbeeld: Wegen, Vliegvelden, tunnels, spoorwegen.
utilitiesCommunication Energie, waterleidingen en riolering en communicatie infrastructuren en services. Voorbeeld: elektriciteit- en gasdistributie, waterzuivering en verstrekking, telecommunicatie, radio.

Codelijst OnLineDescription

OnLineDescriptionCode[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint accessPoint Een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/endPoint endPoint Een internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen

Codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse

ConditionsApplyingToAccessAndUse[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
ConditionsApplyingToAccessAndUse/
conditionsUnknown
conditionsUnknown Condities zijn onbekend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
ConditionsApplyingToAccessAndUse/
noConditionsApply
noConditionsApply Er zijn geen condities voor toegang en gebruik

Codelijst LimitationsOnPublicAccess

LimitationsOnPublicAccess[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
noLimitations Geen beperkingen voor publieke toegang
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1a
INSPIRE_Directive_Article13_1a Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1b
INSPIRE_Directive_Article13_1b Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1c
INSPIRE_Directive_Article13_1c Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1d
INSPIRE_Directive_Article13_1d Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid in de nationale of de communautaire wetgeving geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1e
INSPIRE_Directive_Article13_1e Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van intellectuele-eigendomsrechten
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1f
INSPIRE_Directive_Article13_1f Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien in het nationaal of het Gemeenschapsrecht
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1g
INSPIRE_Directive_Article13_1g Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de belangen of de bescherming van diegene die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1h
INSPIRE_Directive_Article13_1h Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals de habitat van zeldzame soorten

Codelijst SpatialDataServiceType

SpatialDataServiceType[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/discovery
discovery OGC:CSW; Web Catalog service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view
view OGC:WMS;Web Map service of OGC:WMTS; Web Mapping Tiling Service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/download
download OGC:WFS; Web Feature Service of OGC:WCS; Web Coverage Service of OGC:SOS; Sensor Observation Service of INSPIRE Atom; Atom Service Feed
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/transformation
transformation OGC:WCTS; Web Coordinate Transformation Service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/other
other Alle spatial data services die geen INSPIRE netwerk service zijn

Codelijst Taal

ISO639-2/B[ISO 639-2]

Gebruik hiervoor alleen de drie letter codes van ISO639-2/B, zoals gedefinieerd op http://www.loc.gov/standards/iso639-2/. De codes voor de 23 officiële EU talen zijn:

Bulgarian - bul Italian - ita
Czech - cze Latvian - lav
Danish - dan Lithuanian - lit
Dutch - dut Maltese - mlt
English - eng Polish - pol
Estonian - est Portugese - por
Finnish - fin Romanian - rum
French - fre Slovak - slo
German - ger Slovenian - slv
Greek - gre Spanish - spa
Hungarian - hun Swedish - swe
Irish - gle NVT - zxx

Codelijst Protocol

Protocol[INSPIRE metadata codelijst register]

De codelijst is een extentie van de INSPIRE codelijst

URI Waarde Beschrijving
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/csw OGC:CSW Web Catalog service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms OGC:WMS Web Map service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wmts OGC:WMTS Web Map Tile Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wfs OGC:WFS Web Feature Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wcs OGC:WCS Web Coverage Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/sos OGC:SOS Sensor Observation Service
https://tools.ietf.org/html/rfc4287 INSPIRE Atom Atom Service Feed
http://www.opengis.net/def/interface/ogcapi-features OGC:API features OGC API features
http://www.opengeospatial.org/standards/ols of http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/ols OGC:OLS OpenLS Service
http://www.opengeospatial.org/standards/sensorthings OGC:SensorThings SensorThings API
https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ W3C:SPARQL SPARQL Query Language for RDF
https://www.oasis-open.org/committees/odata OASIS:OData Open data protocol
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/ OAS Open API Specification
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:resource_landing_page landingpage Een webpagina die toegang geeft tot de dataset of overige informatie bevat
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:catalog_dataset dataset Referentie naar een locale dataset locatie

UKST Unknown Service Type

Codelijst MediaType

Media Types[IANA]

De codelijst is een subset van geregistreerde media types bij www.iana.org en INSPIRE

URI Waarde Beschrijving
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml gml Geography Markup Language
http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml kml Keyhole Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geo+json geojson Vector data geencodeerd in JSON
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geopackage+sqlite3 gpkg GeoPackage
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/json json Javascript object notation
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/ld+json jsonld RDF geencodeerd in JSON
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml rdf-xml RDF geencodeerd in XML
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml xml Extensible Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip zip Bestands archief
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/png png Portable Network Graphics
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/gif gif Graphics Interchange Format
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jp2 jp2 JPEG 2000
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff tiff TIFF
https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv csv Komma gescheiden waarden
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.mapbox-vector-tile mapbox-vector-tile Encoding voor mapbox vector tiles

Codelijst DataLicentie

CC licenses[Creative Commons]

URI Waarde Beschrijving
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl Open data (publiek) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/*/deed.nl Open data (CCO) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/licenses/by/*/deed.nl Open data (CC-BY) Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-sa) Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc) Niet Commercieel, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-sa) Niet Commercieel, Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nd) Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-nd) Niet Commercieel, Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
Verwijzing naar een geldige URL van de licentie Gebruiksvoorwaarden Geogedeeld Geo Gedeeld licentie

Vervang * door het versienummer

Elementen overzicht

ISO nr.

ISO element

Longname Definitie Voorbeeld Opmerkingen Type veld Domein Wijze van invoering Engelse naam Multipliciteit

2

metadata unieke identifier

MD_Metadata.fileIdentifier

Unieke ID voor de metadata file.

550e8400-E29B-11D4-A716-446655440000

Vaak wordt dit geregeld door de metadataeditor en is in de gebruikersinterface niet in te vullen. Als wel aan de gebruiker om een id wordt gevraagd, gebruik dan een Universal Unique Identifier.

string


impliciet

fileIdentifier

1

3

Taal van de metadata

MD_Metadata.language

Taal gebruikt om de metadata te beschrijven.

Dut

Code voor de taal waarmee de metadata is beschreven

codelijst

ISO 639-2

default

language

1

4

Metadata karakterset

MD_Metadata.characterSet

Volledige naam van de karakter codeerstandaard om de metadata set te beschrijven.

Utf8

De waarde utf8 en utf16 voldoen aan de ISO/IEC 10646 standaard. Hierdoor is het niet nodig dit element uit te wisselen. Als men van deze standaard afwijkt, dient men wel de karakter codeerstandaard op te nemen

codelijst

CharacterSet

default

characterSet

1

5

Parent unieke identifier

MD_Metadata.parentIdentifier

Unieke ID van de metadata waarvan deze metadata een subset (child) is.

550e8400-E29B-11D4-A716-446655540000

Komt tot stand door gebruik Universal Unique Identifier . Conditioneel indien een dataset (serie) met hogere hierarchie bestaat.

string


expliciet

parentIdentifier

1

6

Hiërarchieniveau

MD_Metadata.hierarchyLevel

Hiërarchisch niveau waar de metadata betrekking op heeft.

Dataset


codelijst

Scope

expliciet

hierarchyLevel

N

7

Hiërarchieniveau naam

MD_Metadata.hierarchyLevelname

Naam van het hiërarchisch niveau waar de metadata betrekking op heeft

Radarsat-2 opnames van Nederland

Verplicht als Hiërarchieniveau een dataset serie is

string


expliciet

hierarchyLevelname

N

8

contact

N


374

CI_ResponsibleParty

>375

Naam contactpersoon metadata

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.individualName

Naam van de contactpersoon.

Bleker, L


string


expliciet

individualName

1376

Verantwoordelijke organisatie metadata

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.organisationName

Volledige naam van de voor metadata verantwoordelijke organisatie.

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: owms/Overheidsorganisatie. Gebruik bij voorkeur een URI uit een organisatienamenlijst

string


default

organisationName

1377

Rol contactpersoon metadata

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.positionName

Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de metadata.

Technisch contactpersoon, Inhoudelijk contactpersoon, GI-beheerder.


string


expliciet

role

1378

ContactInfo
Er wordt geadviseerd contactinformatie op de website van de organisatie te plaatsen. Contactgegevens hoeven hier dan niet ingevuld en bijgehouden te worden.

1
387

CI_Contact
>

388

Phone
1


407

CI_Telephone
>408

Telefoonnummer

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.phone > CI_Telephone.voice

Telefoonnummer van de organisatie.

030 - 2756600


string


default

voice

N409

Faxnummer

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.phone > CI_Telephone.facsimile

Faxnummer van de organisatie.

030 - 2756899


string


default

facsimile

N

389

Address

1


381

Adres

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.deliveryPoint

Contactadres van de organisatie.

Postbus 51


string


default

deliveryPoint

N


382

Plaats

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.city

Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

city

1


383

Provincie

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.administrativeArea

Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

administrativeArea

1


384

Postcode

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.postalCode

Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.

2600 AJ


string


default

postalCode

1


385

Land

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.country

Land behorende bij het contactadres van de organisatie.

NL

In ISO 19139 is dit een vrij veld. Voor Nederland wordt afgesproken om ISO 3166-3 te hanteren ter bevordering van de interoperabiliteit.

string

ISO 3166-3

default

country

1


386

Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.electronicMailAddress

E-mail adres van de organisatie.

geo-info@organisatienaam.nl

Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

string


default

electronicMailAddress

N

390

onlineResource

1


390

CL_OnlineResource

1397

Verantwoordelijke organisatie metadata: URL

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.onlineResource > CI_OnlineResource.linkage

Locatie voor online toegang bij gebruik van een Uniform Resource Locator adres of een vergelijkbaar schema.

https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie

Link naar de website van de verantwoordelijke organisatie metadata

URL


default

linkage

1379

Verantwoordelijke organisatie metadata: rol

MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty.role

Beschrijving op welke manier de organisatie betrokken is bij de metadata.

pointOfContact

INSPIRE vereist de waarde pointOfContact

codelijst

Role

default

role

1

9

Metadata datum

MD_Metadata.dateStamp

Datum waarop de metadata is gecreëerd of gewijzigd.

2005-03-27

Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes).

klasse

volgens ISO 8601

impliciet

datestamp

1

10

Metadata standaard naam

MD_Metadata.metadataStandardName

Naam van de gebruikte metadata-standaard.

ISO 19115


string


default

metadataStandardName

1

11

Metadata standaard versie

MD_Metadata.metadataStandardVersion

Versie (profiel) van de metadata-standaard die wordt gebruikt.

Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.0.0


string


default

metadataStandardVersion

1

11.2

Locale

MD_Metadata.locale

Geeft informatie over de alternative gebruikte talen


Dit element geeft de mogelijkheid om in meerdere talen metadata op te nemen, In ISO 19139 is de benodigde data dictionary opgenomen

klasse

PT_Locale uit ISO 19139

expliciet

locale

N

13

role name: referenceSystemInfo

N


186

MD_Reference

>187

ReferenceSystemIdentifier

1
208

RS_Identifier

>

207

Ruimtelijk referentiesysteem

MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.code

Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft.

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

EPSG codes dienen gebruikt te worden. Het referentiesysteem wordt met een URI die ook de code bevat opgenomen. Aantal voorbeelden in NL: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992 (RD) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937 (ETRS89) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 (WGS84)

string

EPSG codes

impliciet

code

1

208.1

Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem

MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.codeSpace

Naam of identificatie van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor de namespace (van het referentie systeem).

EPSG

Standaard EPSG codes gebruiken voor betere interoperabiliteit. De verantwoordelijke organisatie is EPSG

string


default

codeSpace

1

13

role name: referenceSystemInfo

N


186

MD_Reference

>187

ReferenceSystemIdentifier

1
208

RS_Identifier

>

207

Temporeel referentiesysteem


MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.code

Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft.

Juliaanse kalender

Indien de bron temporele informatie bevat die niet gebaseerd is op de Gregoriaanse kalender of de Coordinated Universal Time, dient de temporele referentie te worden opgenomen

string


impliciet

code

1

208.1

Verantwoordelijke organisatie voor namespace temporele referentiesysteem

MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.codeSpace

Naam of identificatie van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor de namespace (van het referentie systeem).string


default

codeSpace

1

13

role name: referenceSystemInfo

N


186

MD_Reference

>187

ReferenceSystemIdentifier

1
208

RS_Identifier

>

207

Verticaal referentiesysteem

MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.code

Alfanumerieke waarde die het gebruikte verticale referentiesysteem van de dataset aangeeft.

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5621

De EPSG code voor het verticaal referentiesysteem. INSPIRE maakt gebruik van EVRF2007 (= EPSG code: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5621).

Indien het niet gaat om een INSPIRE dataset en het refentiesysteem NAP wordt gebruikt is de EPSG code: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5709.


string

EPSG codes

expliciet

code

1

208.1

Verantwoordelijke organisatie voor namespace verticaal referentiesysteem

MD_Metadata.referenceSystemInfo > MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier > RS_Identifier.codeSpace

Naam of identificatie van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor de namespace van het verticale referentie systeem.

EPSG

De verantwoordelijke organisatie is EPSG

string


default

codeSpace

1

15

role name: identificatieInfo

N


36

MD_DataIdentification<MD_DataIdentification id="04dbf480-1bee-4860-a280-d869cbbe193a">

Het is verplicht als er meer dan één gmd:MD_DataIdentification wordt opgenomen om deze uniek te identificeren middels een identifier

>24

Citation

1
359

CI_Citation

>

360

Titel van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title

Naam van de dataset of dataset serie.

Digitaal Topografisch Bestand - Wegen


string


expliciet

title

1

361

Alternatieve titel

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.alternateTitle

Vertaling van de dataset titel in een andere taal of een aanvulling op de dataset titel (ondertitel).

DTB - Wegen

Titel in andere taal of titel zoals bekend is in de volksmond.

string


expliciet

alternateTitle

N

362

Date

N


393

CI_Date

1394

Datum van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date > CI_Date.date

Referentie datum van de dataset.

2004-02-25

De type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft kunt u aangeven in het veld "Datum Type". Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes).

klasse

volgens ISO 8601

expliciet

date

1395

Datum type van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date > CI_Date.dateType

Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.

publication

Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst B.5.2. Mogelijke gebeurtenenissen zijn: creatie, publicatie of revisie

.

codelijst

dateType

expliciet

dateType

1

363

Versie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.edition

Versienummer of -naam.

Versie 1.0


string


expliciet

edition

1

365

Identifier

N


205

MD_Identifier

>


207

Unieke Identifier van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.identifier > MD_Identifier.code

Unieke waarde om data te beschrijven binnen een namespace.

http://domein/id/record/ee543323-0fe4-4353-9161-eda61ff26c07

Unieke identifier van de bron. Het gebuik van een URI is conditioneel, het is verplicht voor INSPIRE datasets.

string


expliciet

code

1

369

Series

1


403

CI_Series

>404

Serienaam/-nummer

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.series > CI_Series.name

Naam van de serie of afgeleide dataset, waar de dataset deel van uitmaakt.

Bonnekaarten, Top10 vector


string


expliciet

name

125

Samenvatting

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.abstract

Korte beschrijving van de inhoud van de dataset.

Grenzen van de waterschappen per 1-1-2005 inclusief adresgegevens. Werkbestand RIZA. De Unie van Waterschappen werkt aan een verbeterd bestand.

Geef in deze samenvatting publieks vriendelijk informatie over de inhoud van de dataset. Deze is minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters).

string


expliciet

abstract

126

Doel van vervaardiging

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.purpose

Doel waarvoor de data oorspronkelijk werd gemaakt of bedoeld. Bijvoorbeeld de projectnaam.

Project HSL Zuid


string


expliciet

purpose

128

Status

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.status

Status van de dataset.

Compleet


codelijst

Progress

expliciet

status

N29

pointOfContact

N
374

CI_ResponsibleParty

>

375

Naam contactpersoon

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.individualName

Naam van de contactpersoon.

Schiereck, M.


stringindividualName

1

376

Verantwoordelijke organisatie bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.organisationName

Naam van de verantwoordelijke organisatie.

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: owms/Overheidsorganisatie.

string


default

organisationName

1

377

Rol contactpersoon

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.positionName

Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de data.

Technisch contactpersoon, Inhoudelijk contactpersoon, GI-beheerder


string


expliciet

PositionName

1

378

ContactInfo
Er wordt geadviseert contactinformatie op de website van de organisatie te plaatsen. Contactgegevens hoeven hier dan niet ingevuld en bijgehouden te worden.

1


387

CI_Contact
>


388

Phone
1407

CI_Telephone
>
408

Telefoonnummer

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.phone > CI_Telephone.voice

Telefoonnummer van de organisatie.

030 - 2756600


string


default

voice

N
409

Faxnummer

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.phone > CI_Telephone.facsimile

Faxnummer van de organisatie.

030 - 2756899


string


default

facsimile

N


389

Address

1381

Adres

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.deliveryPoint

Contactadres van de organisatie.

Postbus 51


string


default

deliveryPoint

N382

Plaats

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.city

Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

city

1383

Provincie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.administrativeArea

Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

administrativeArea

1384

Postcode

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.postalCode

Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.

2600 AJ


string


default

postalCode

1385

Land

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.country

Land behorende bij het contactadres van de organisatie.

NL

In ISO 19139 is dit een vrij veld. Voor Nederland wordt afgesproken om ISO 3166-1 te hanteren ter bevordering van de interoperabiliteit.

string

ISO 3166-1

default

country

1386

Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.address > CI_Address.electronicMailAddress

E-mail adres van de organisatie.

geo-info@organisatienaam.nl

Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

string


default

electronicMailAddress

N


390

onlineResource

1396

CL_OnlineResource

>
397

Verantwoordelijke organisatie bron: URL

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contract.onlineResource > CI_OnlineResource.linkage

Locatie voor online toegang bij gebruik van een Uniform Resource Locator adres of een vergelijkbaar schema.

https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie

 Link naar de website van de organisatie

URL


default

linkage

1

379

Verantwoordelijke organisatie bron: rol

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty.role

Beschrijving op welke manier de organisatie betrokken is bij de metadata.

pointOfContact


codelijst

Role

default

role

130

role name: resourceMaintenance

N
142

MD_MaintenanceInformation

>

143

Herzieningsfrequentie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceMaintenance > MD_MaintenanceInformation.maintenanceAndUpdateFrequency

Frequentie waarmee de data herzien wordt.

maandelijks


codelijst

MaintenanceFrequency

expliciet

maintenanceAndUpdateFrequency

1

144

Datum volgende herziening

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceMaintenance > MD_MaintenanceInformation.dateOfNextUpdate

Geplande datum volgende herziening.

2008-01-30

Volgens ISO 8601. Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes). Alleen JJJJ of JJJJ-MM is tevens toegestaan.

klasse

Volgens ISO 8601

expliciet

dateOfNextUpdate

131

role name: graphicOverview

N
48

MD_BrowseGraphic

>

49

Voorbeeld

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.graphicOverview > MD_BrowseGraphic.fileName

Bestandsnaam van een figuur waarin een voorbeeldweergave te zien is.

http:\\SERVER01\voorbeelden\dataset123.jpg

De url naar een voorbeeldplaatje Het dient op een voor internet bereikbare server geplaatst te worden. Het kan ook de getMaprequest op een WMS bevatten.

string


expliciet

fileName

133

role name: descriptiveKeywords

N
52

MD_Kewords

>

53

Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.descriptiveKeywords > MD_Keywords.keyword

In het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een onderwerp te beschrijven.

Kadastrale grenzen, Satellietbeelden LANDSAT, postcode gebieden

 INSPIRE vereist dat de naam van het thema als trefwoord wordt opgenomen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus

string


expliciet

keyword

N
359

CI_Citation

>

360

Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.descriptiveKeywords > MD_Keywords.thesaurusName > CI_Citation.title

Naam van de thesaurus.

GEMET

Indien voor trefwoorden gebruik wordt gemaakt van een thesaurus dient hier de thesaurusnaam opgenomen te worden. Voor INSPIRE is dat;

GEMET - INSPIRE themes, version 1.0

string


expliciet

title

1

361

Alternatieve titel

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.descriptiveKeywords > MD_Keywords.thesaurusName > CI_Citation.alternateTitle

Vertaling van de thesaurus titel in een andere taal of een aanvulling op de thesaurus titel (ondertitel).


Titel in andere taal of titel zoals bekend is in de volksmond.

string


expliciet

alternateTitle

N

362

Date

N


393

CI_Date

1394

Thesaurus datum

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.descriptiveKeywords > MD_Keywords.thesaurusName > CI_Citation.date > CI_Date.date

Referentie datum van de thesaurus.

2009-02-25

Indien voor trefwoorden gebruik wordt gemaakt van een thesaurus dient hier de datum opgenomen te worden. De type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft wordt opgenomen in datum type. Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes). Voor de INSPIRE thesaurus is de datum; 2008-06-01

klasse

volgens ISO 8601

expliciet

date

1395

Thesaurus datum type

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.descriptiveKeywords > MD_Keywords.thesaurusName > CI_Citation.date > CI_Date.dateType

Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.

publication

Indien voor trefwoorden gebruik wordt gemaakt van een thesaurus dient hier de datum type opgenomen te worden. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst B.5.2. Mogelijke gebeurtenenissen zijn: creatie, publicatie of revisie ing. Nederlandse vertaling wordt aan gebruiker getoond.

Voor de INSPIRE thesaurus is het datum type; publication

codelijst

dateType

expliciet

dateType

135

role name: resourceConstraints

N
67

MD_Constraints

>

68

Gebruiksbeperkingen

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_Constraints.useLimitation

Toepassingen waarvoor de data niet geschikt is.

Niet te gebruiken voor navigatie.' of 'Dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:50.000.'


string


default

useLimitation

N
69

MD_LegalContraints

>

70

(Juridische) toegangsrestricties

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_LegalConstraints.accessConstraints

Toegangseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data.

otherRestrictions

Voor INSPIRE datasets, bevat dit element de waarde "otherRestrictions". Voor organisaties die zich conformeren aan afspraken in het GI-beraad, bevat dit element ook de waarde "otherRestrictions". Daarmee kunnen er overige beperkingen worden opgenomen.

codelijst

Restriction

default

accessConstraints

N

71

(Juridische) gebruiksrestricties

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_LegalConstraints.useConstraints

Gebruikseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data.

copyright


codelijst

Restriction

default

useConstraints

N

72

Overige beperkingen

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_LegalConstraints.otherConstraints

Andere restricties of beperkingen die niet in andere velden kunnen worden ondergebracht.

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl


geen beperkingen

Dit element is conditioneel, als het element juridische toegangsrestricties de waarde otherRestrictions bevat dient het te worden opgenomen.

codelist

dataLicenties, limitationsOnPublicAccess, conditionsApplyingToAccessAndUse

default

otherConstraints

N
73

MD_SecurityConstraints

>

74

Veiligheidsrestricties

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_SecurityConstraints.classification

Beperkingen opgelegd omdat informatie vertrouwelijk is.

geheim


codelijst

classification

expliciet

classification

1

75

Toelichting

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.resourceConstraints > MD_SecurityConstraints.userNote

Toelichting op de veiligheidsrestricties.

Voor toegang tot de data kunt u zich wenden tot …….


string


expliciet

userNote

135.1

role name: aggregationInfo

N

66.1

MD_AggregateInformation

>


66.2

aggregateDataSetName

1359

CI_Citation

>
360

Naam gerelateerde dataset

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.aggregationInfo > MD_AggregateInformation.aggregateDataSetName > CI_Citation.title

Groep van samenhangende datasets niet zijnde een dataset serie.

PKB-kaarten


string


expliciet

title

1
362

Date

N

393

CI_Date

>


394

Gerelateerde dataset referentie datum

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.aggregationInfo > MD_AggregateInformation.aggregateDataSetName > CI_Citation.date > CI_Date.date

Referentie datum van de gerelateerde dataset.

2003-03-30

De type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft wordt opgenomen in datum type. Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes).

klasse

volgens ISO 8601

expliciet

date

1


395

Gerelateerde dataset datum type

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.aggregationInfo > MD_AggregateInformation.aggregateDataSetName > CI_Citation.date > CI_Date.dateType

Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.

Revisie

Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst B.5.2. Mogelijke gebeurtenenissen zijn: creatie, publicatie of revisie.

codelijst

dateType

expliciet

dateType

1


66.4

Type relatie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.aggregationInfo > MD_AggregateInformation.associationType

Type relatie tussen de datasets.

crossReference

Crossreference is enige mogelijkheid die gebruikt mag worden in deze standaard.

codelijst

AssociationType

default

associationType

137

Ruimtelijk schema

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialRepresentationType

Methode die gebruikt wordt om de geografische informatie ruimtelijk te representeren.

vector

Dit element is conditioneel. Dit element is verplicht voor INSPIRE

codelijst

SpatialRepresentationType

impliciet

spatialRepresentationType

N38

SpatialResolution

>
59

MD_Resolution

>

60

EquivalentScale

1


56

MD_RepresentativeFraction

157

Toepassingsschaal

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialresolution > MD_Resolution.equivalentScale > MD_RepresentativeFraction.denominator

De beoogde schaal waarop het bestand waarheidsgetrouw gebruikt mag worden. Dit moet een positief numeriek getal zijn.

10000

indien er een toepassingschaal gespecificeerd kan worden en het element Resolutie niet aanwezig is, is het verplicht. Dit moet een positief numeriek getal zijn. Hier mag enkele een geheel getal ingevoerd worden en dus zonder de tekenreeks 1: ervoor!

Als het element toepassingschaal twee maal voorkomt, is het een interval. Deze dient vanuit de klasse spatialResolution te worden aangemaakt

integer


expliciet

denominator

1

61

Resolutie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.spatialresolution > MD_Resolution.distance

De resolutie van de dataset in meters

3

Indien er een resolutie gespecificeerd kan worden en het element toepassingsschaal niet aanwezig is, is het verplicht Naast de resolutie moet de meeteenheid voor lengte uit de ISOStandardUnits, de meter, worden opgenomen in het attribuut UnitOfMeasure van distance. Binnen de xml ziet dit er als volgt uit:


<gmd:spatialResolution >

<gmd:MD_Resolution >

<gmd:distance >

<gco:Distance uom="meters" > 3</gco:Distance >

</gmd:distance >

</gmd:MD_Resolution >

</gmd:spatialResolution >


Als het element resolutie twee maal voorkomt, is het een interval. Deze dient vanuit de klasse spatialResolution te worden aangemaakt.

distance

volgens ISO TS 1903

expliciet

distance

139

Taal van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.language

Taal waarmee de dataset beschreven is.

dut

Als de beschreven bron geen tekstuele informatie bevat, uitgedrukt in een natuurlijke taal, moet de speciale codewaarde "zxx" van ISO 639-2 / B, gereserveerd voor "geen taalkundige inhoud; niet van toepassing" worden gebruikt.

codelijst

ISO 639-2

default

language

N40

Karakterset van de bron

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.characterSet

Volledige naam van de gebruikte karakter codeerstandaard gebruikt voor de dataset.

Utf16

Verplicht als de in de bron gebruikte karakterset geen utf8 is.

codelijst

CharacterSet

default

characterSet

N41

Onderwerp

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.topicCategory

Hoofdthema’s van de dataset.

referentie materiaal aardbedekking

Kies één of meerdere thema's uit de codelijst.

enumeratie

TopicCategory

expliciet

topicCategory

N45

Extent

N
334

EX_Extent

>

335

Beschrijving temporele dekking

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.description

Inhoudelijke geldigheid van de data, gespecificeerd als een periode.

Jaren 80


string


expliciet

description

1

336

role name: geographicElement

N


343

EX_GeographicBoundingbox

>344

Minimum x-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicBoundingBox.westBoundLongitude

Meest westelijke, oostelijke, zuidelijke en noordelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden).

2.50

De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84. Bij gebroken getallen wordt een decimale punt gebruikt, dus niet de Nederlandse notatie met een decimale komma.

decimal

-180 t/m 180

impliciet

westBoundLongitude

1345

Maximum x-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicBoundingBox.eastBoundLongitude

5.80

decimal

-180 t/m 180

impliciet

eastBoundLongitude

1346

Minimum y-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicBoundingBox.southBoundLatitude

51.80

decimal

-180 t/m 180

impliciet

southBoundLattitude

1347

Maximum y-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicBoundingBox.northBoundLatitude

54.60

decimal

-180 t/m 180

impliciet

northBoundLattitude

1
348

EX_GeographicDescription

>

349

geographicIdentifier

1


205

MD_Identifier

>207

Identifier geografisch gebied

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicDescription.geographicIdentifier > MD_Identifier.code

Anchor dat zowel een link naar een URI als wel een Alfanumerieke waarde die het geografisch gebied dat wordt bedekt door de data aangeeft.

http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ameland

Hier kan men bijvoorbeeld een URI opnemen uit de OWMS waardelijsten

string


expliciet

code

1

337

role name: temporalElement

N


350

EX_TemporalExtent

>351

Temporele dekking

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.temporalElement > EX_TemporalExtent.extent

Inhoudelijke geldigheid van de data, gespecificeerd naar begin- en einddatum.

2000-01-30

Dit element bevat de periode waarop de data betrekking heeft. Dit kan een tijdsinterval zijn maar ook een

datum. De overall tijdsperiode gedekt door de inhoud van de bron kan een samenstelling zijn van een of meer

waarden.


Het opgeven van alleen een van-datum voldoet ook. Het is niet mogelijk alleen een tot datum aan te geven.


. Het formaat van de datum is +/-JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS (met streepjes T van time en dubbele punt). Het jaar 1 BC wordt als -0000, 2 BC -0001, etc. weergegeven. Maand dag en tijd zijn optioneel.

Voor de XML notatie; zie bijlage 7

klasse

Volgens ISO 8601

expliciet

extent

1

338

role name: verticalElement

N


354

EX_VerticalExtent

>355

Minimum z-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.verticalElement > EX_VerticalExtent.minimumValue

Laagste verticale waarde in de dataset in EVRF2007

0.23

veld is impliciet, maar de gebruiker heeft de mogelijkheid dit veld zelf in te vullen.

real


impliciet

minimumValue

1356

Maximum z-coördinaat

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.verticalElement > EX_VerticalExtent.maximumValue

Hoogste verticale waarde in de dataset in EVRF2007

8.36

veld is impliciet, maar de gebruiker heeft de mogelijkheid dit veld zelf in te vullen.

real


impliciet

maximumValue

1358

Role name:verticalCRS

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.verticalElement > EX_VerticalExtent.verticalCRS

Coördinaat referent system waarin de hoogtes zijn weergegeven

xlink:href="urn:ogc:def:crs:EPSG::5621"

Aanbevolen wordt om via een xlink de verwijzing naar de EPSG code op te nemen.

Het aanbevolen referentiesysteem is EVRF2007 height met EPSG code 5621 de eenheid is meter

string


expliciet

verticalCRS

1

 

 

46

Aanvullende informatie

MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.supplementalInformation

Aanvullende informatie over de data, bijvoorbeeld documentatie of handleiding.

MER A50/A73 rapport' of 'http://www.minvenw.nl/rws/mdi/geoloket/ahn.html'

Referentie naar documentatie, of een pagina waarop meerder documenten ontsloten kunnen worden

string


expliciet

supplementalInformation

1

16

role name: contentInfo

N


232

MD_ContentInformation

>233

MD_FeatureCatalogueDescription

>
236

Featurecatalog inbegrepen bij dataset

MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription. includedWithDataset

Indicatie of de featurecatalog wordt meegeleverd met de dataset

0= nee

1= jaBoolean

 

 

 includedWithDataset

1
237

FeatureTypes

MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureTypes

Featuretypes uit de featurecatalog die in de dataset voorkomenklasse

 ISO 19103

 

featureTypes

N
238

featureCatalogueCitation

N

359

CI_Citation

>


360

Titel van de featurecatalog

MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureCatalogueCitation > CI_Citation.title

Naam van de featurecatalog

Objecten wegen


string


expliciet

title

1


362

Date

N393

CI_Date

1
394

Datum van de featurecatalog

MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureCatalogueCitation > CI_Citation.date > CI_Date.date

Referentie datum van de featurecatalog.

2004-02-25

De type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft wordt opgenomen in datum type. Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes).

klasse

volgens ISO 8601

expliciet

date

1
395

Datum type van de featurecatalog

MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureCatalogueCitation > CI_Citation.date > CI_Date.dateType

Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.

publication

Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst B.5.2. Mogelijke gebeurtenenissen zijn: creatie, publicatie of revisie.

codelijst

dateType

expliciet

dateType

1


365

Identifier

N205

MD_Identifier

>
207

Unieke Identifier van de featurecatalog

M MD_Metadata. contentInfo > MD_FeatureCatalogueDescription.featureCatalogueCitation > CI_Citation.identifier > MD_Identifier.code

Unieke waarde om de featurecatalog te beschrijven binnen een namespace.

5a389ad2-22dd-11d1-aa77-002035b29093

Er wordt sterk geadviseerd om gebruik te maken van een anchor met een verwijzing naar een URI.

string


expliciet

code

1

17

role name: distributionInfo

1


270

MD_Distribution

>271

DistributionFormat

N
284

MD_Format

>

285

Naam distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributionFormat > MD_Format.name

Naam van het distributie formaat.

Hydrography GML application schema

Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is

string


impliciet

name

1

286

Versie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributionFormat > MD_Format.version

Versie van het distributie formaat.

version 3.0; GML, version 3.2.1

Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is

string


expliciet

version

1

288

Specificatie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributionFormat > MD_Format.specification

Specificatie van het distributie formaat.

Data Specification on Hydrography –

Guidelines

Het is verplicht als de dataset een INSPIRE dataset is

string


expliciet

specification

1272

role name: distributor

N
279

MD_Distributor

1

280

DistributorContact

1


374

CI_ResponsibleParty

>375

Naam contactpersoon

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.individualName

Naam van de contactpersoon distribuerende organisatie.

Schiereck, M.


stringindividualName

1376

Naam distribuerende organisatie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.organisationName

Naam van de verantwoordelijke organisatie.

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: owms/Overheidsorganisatie.

string


default

organisationName

1377

Rol contactpersoon

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.positionName

Beschrijving op welke manier de persoon betrokken is bij de data.

Technisch contactpersoon, Inhoudelijk contactpersoon, GI-beheerder.


string


expliciet

role

1378

ContactInfo
Er wordt geadviseerd contactinformatie op de website van de organisatie te plaatsen. Contactgegevens hoeven hier dan niet ingevuld en bijgehouden te worden.

1
387

CI_Contact
>

388

Phone
1


407

CI_Telephone
>408

Telefoonnummer

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.phone > CI_Telephone.voice

Telefoonnummer van de organisatie.

030 - 2756600


string


default

voice

N409

Faxnummer

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.phone > CI_Telephone.facsimile

Faxnummer van de organisatie.

030 - 2756899


string


default

facsimile

N

389

Address

1


380

CI_Address

>381

Adres

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.deliveryPoint

Contactadres van de organisatie.

Postbus 51


string


default

deliveryPoint

N382

Plaats

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.city

Plaatsnaam behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

city

1383

Provincie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.administrativeArea

Provincie behorende bij het contactadres van de organisatie.

Utrecht


string


default

administrativeArea

1384

Postcode

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.postalCode

Postcode behorende bij het contactadres van de organisatie.

2600 AJ


string


default

postalCode

1385

Land

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.country

Land behorende bij het contactadres van de organisatie.

NL

In ISO 19139 is dit een vrij veld. Voor Nederland wordt afgesproken om ISO 3166-1 te hanteren ter bevordering van de interoperabiliteit.

string

ISO 3166-1

default

country

1386

E-mail

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.address > CI_Address.electronicMailAddress

E-mail adres van de contactpersoon of organisatie.

geoloket@agi.rws.minvenw.nl

Maak hier voor implementatie een e-maillink van, zodat na klikken op het e-mailadres direct een e-mail verstuurd kan worden.

string


default

electronicMailAddress

N

390

onlineResource

1


396

CI_OnlineResource

1397

URL organisatie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.contactInfo > CI_Contact.onlineResource > CI_OnlineResource.linkage

Locatie voor online toegang bij gebruik van een Uniform Resource Locator adres of een vergelijkbaar schema.

https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie


URL


default

linkage

1379

Rol organisatie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributorContact > CI_ResponsibleParty.role

Functie die wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke organisatie.

Distributor

Rol van de organisatie is hier altijd distributeur. Codelijst wordt aan gebruiker in het Nederlands weergegeven.

codelijst

Role

expliciet

role

1

281

Rolename: distributionOrderProcess

N


298

MD_StandardOrderProcess

>299

Prijsinformatie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributionOrderProcess > MD_StandardOrderProcess.fees

Prijsinformatie voor het verkrijgen van de data inclusief munteenheid (zoals beschreven in ISO 4217).

EUR 100


string


expliciet

fees

1301

Orderprocedure

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributionOrderProcess > MD_StandardOrderProcess.orderingInstructions

Algemene instructies, voorwaarden en services geleverd door de distributeur.

Neem contact op met de servicedesk van Rijkswaterstaat.


string


expliciet

orderingInstructions

1302

Doorlooptijd orderprocedure

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.distributor > MD_Distributor.distributionOrderProcess > MD_StandardOrderProcess.turnaround

Doorlooptijd van de aanvraag.

15 werkdagen


string


expliciet

turnaround

1273

role name: transferOptions

N
274

MD_DigitalTransferOptions

>

275

Leverings-/gebruikseenheid

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.unitsOfDistribution

Eenheid waarin de data wordt geleverd.

Kaartblad, Provincie, Landsdekkend.


string


expliciet

unitsOfDistribution

1

276

Bestandsgrootte

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.transferSize

Verwachte grote van een eenheid van het bestand in genoemd formaat in Megabyte.

2.0

dient in Mb te worden gegeven en groter te zijn dan 0.0

real


impliciet

transferSize

1

277

onLine

N


396

CI_OnlineResource

N397

URL

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onLine > CI_OnlineResource.linkage

valide URL voor online toegang tot (informatie over)de bron

http://wms.nitg.tno.nl/OneGeology?

Het is verplicht indien de ontsluiting publiek toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt.

URL


impliciet

linkage

1398

Protocol

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onLine > CI_OnlineResource.protocol

Protocol voor het downloaden

OGC:WMS

Verplicht als er een URL is opgegeven

Kies in geval van de URI naar de locale dataset locatie ” dataset”

codelijst

protocol of media-types

expliciet

protocol

1399

Applicatie profiel

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onL ine > CI_OnlineResource.applicationProfile

Naam van het applicatie profiel van de online bron.

download

Aanbevolen voor eenvoudigere data service koppeling INSPIRE, hiermee wordt aangegeven dat aan betreffende technische specificatie wordt voldaan.kies een waarde uit http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType

codelijst

SpatialDataServiceType


expliciet

applicationProfile

1400

Naam

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onL ine > CI_OnlineResource.name

Layer name uit de WMS of WCS of de featureType name van een WFS

Gemeente

Verplicht gesteld voor OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WMTS, OGC:WCS en INSPIRE:Atom.

string


expliciet

name

1401

Omschrijving

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onL ine > CI_OnlineResource.description

Omschrijving van wat de online resource is of doet.

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/endPoint

Het is verplicht als er een URL van het type 'endPoint' is opgegeven

codelijst

OnLineDescription

expliciet

description

1402

Functie

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.onL ine > CI_OnlineResource.function

Code voor de functie van de online resource

information


codelijst

OnlineFunction


expliciet

function

1

278

Offline 


1


291

MD_Medium 


>292

Naam medium

MD_Metadata.distributionInfo > MD_Distribution.transferOptions > MD_DigitalTransferOptions.offline > MD_Medium.name

Naam van het medium waarop de data ontvangen kan worden.

dvd


codelijst

MediumName

expliciet

name

1

18

role name: dataQualityInfo

1


78

DQ_DataQuality

>79

scope

1
138

DQ_Scope

>

139

Niveau kwaliteitsbeschrijving

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.scope > DQ_Scope.level

Niveau (dataset of serie) waar de kwaliteitsbeschrijving betrekking op heeft.

dataset


codelijst

Scope

expliciet

level

1

141

levelDescription

N


149

MD_ScopeDescription

>


151

Features

 MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.scope > DQ_Scope.levelDescription > MD_ScopeDescription. features

 Naam van de ruimtelijke object types

 Administratieve grens


GF_FeatureType

 ISO 19109

 

features

1

 

 

80

role name: report

N
113

DQ_DomainConsistency

>

107

result

2

 

129

DQ_ConformanceResult

>


 

130

Specification

1
359

CI_Citation

>

360

Specificatie

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.specification > CI_Citation.title

Naam van de specificatie

INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines v3.0.1

Het is verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.

string


expliciet

title

1

361

Alternatieve titel

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.specification > CI_Citation.alternateTitle

Vertaling van de specificatie titel in een andere taal of een aanvulling op de specificatie titel (ondertitel).


Titel in andere taal of titel zoals bekend is in de volksmond.

string


expliciet

alternateTitle

N

362

Date

N


393

CI_Date

1394

Specificatie datum

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.specification > CI_Citation.date > CI_Date.date

Referentie datum van de specificatie.

2010-05-03

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is. Het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft wordt opgenomen in datum type. Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DD (met streepjes).

klasse

volgens ISO 8601

expliciet

date

1395

Specificatie datum type

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.specification > CI_Citation.date > CI_Date.dateType

Gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft.

publication

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst B.5.2. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie, publicatie of revisie.

codelijst

dateType

expliciet

dateType

1131

Verklaring

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.explanation

Uitleg van de betekenis van de conformiteit

De hier gehanteerde domeinen wijken af van de domeinen uit de dataspecificaties van INSPIRE

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model. Aangegeven kan worden op welke punten de dataset wel of niet conform een informatiemodel of dataspecificatie is.

string


expliciet

explanation

1


 

132

Conformiteit indicatie met een specificatie

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_DomainConsistency.result > DQ_ConformanceResult.pass

Indicatie van conformiteit met de specificatie

TRUE

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is of als de informatie is gemodelleerd volgens een specifiek informatie model.

boolean

 

expliciet

pass

1
110

DQ_CompletenessOmission


>

107

 result
2

 

133

DQ_QuantitiveResult

>
135

Type waarde

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_CompletenessOmission.result > DQ_QuantitativeResult.valueUnit

Indien bij Compleetheid(137) geen numerieke waarde wordt ingevuld, dient de waarde 'tekst' ingevuld te worden.

tekst

De meeteenheid van veld compleetheid wordt hier aangeduid. In het voorbeeld betreft het een tekst. Vandaar dat hier tekst vermeldt staat.

UnitOfMeasure

volgens ISO TS 1903

expliciet

valueUnit

1
137

Compleetheid

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_CompletenessOmission.result > DQ_QuantitativeResult.value

Omschrijving in hoeverre een dataset compleet is, of anders gezegd, een inschatting van wat er nog ontbreekt.

Dataset is voor 90 % compleet

Kan zowel tekst als getal zijn.

Record

volgens ISO TS 1903

expliciet

value

N
115

DQ_TopologicalConsistency


>

107

 result
2

 

133

DQ_QuantitiveResult

>
135

Type waarde topologische samenhang

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_TopologicalConsistency.result > DQ_QuantitativeResult.valueUnit

De meeteenheid van veld topologische samenhang (137)

cm

Verplicht voor INSPIRE als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.

UnitOfMeasure

volgens ISO TS 1903

expliciet

valueUnit

1
137

Waarde topologische samenhang

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_TopologicalConsistency.result > DQ_QuantitativeResult.value

juistheid van de
topologische kenmerken
van de dataset,


3

Verplicht voor INSPIRE als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd. In dat geval moet de Connectivity tolerance parameter vastgelegd worden om automatische creatie van hartlijn topologie mogelijk te maken

Record

volgens ISO TS 1903

expliciet

value

N


117

DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

>

107

result

2133

DQ_QuantitiveResult

>
135

Type waarde

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy.result > DQ_QuantitativeResult.valueUnit

Indien bij Geometrische nauwkeurigheid(137) geen numerieke waarde wordt ingevuld, dient de waarde 'tekst' ingevuld te worden.

tekst

De meeteenheid van veld geometrische nauwkeurigheid wordt hier aangeduid. In het voorbeeld betreft het een tekst. Vandaar dat hier tekst vermeldt staat. Indien een waarde wordt weergegeven in het veld geometrische nauwkeurigheid dan dient de hier de meeteenheid te worden aangegeven.

UnitOfMeasure

volgens ISO TS 1903

expliciet

valueUnit

1
137

Geometrische nauwkeurigheid

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.report > DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy.result > DQ_QuantitativeResult.value

Afwijking van de x- en y-coördinaten ten opzichte van de werkelijke plaats op aarde.

Nauwkeurigheid is ongeveer 0.28 meter in stedelijk gebied en 0.56 meter in landelijk gebied

Kan zowel tekst als getal zijn. Indien de positionele nauwkeurigheid niet beschikbaar is mag hier "niet toepasbaar" worden ingevoerd.

Record

volgens ISO TS 1903

expliciet

value

N81

role name: lineage

1
82

LI_Lineage

>

83

Algemene beschrijving herkomst

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.statement

Algemene beschrijving of opmerking, betreffend de geschiedenis van de bron. Dit kunnen ook beschrijvingen of opmerkingen zijn over de brongegevens en/of het productieproces.

'Er is onduidelijkheid of de ingesloten polygonen nu wel of niet tot het beheergebied van Natuurmonumenten behoren' of 'In dit bestand is bij de grenzen van de provincies, daar waar ze grenzen aan de Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer, uitgegaan van de land-watergrens en niet van de bestuursrechtelijke provinciegrens'.


string


expliciet

statement

1

84

role name: processStep

N


86

LI_ProcessStep

>87

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.processStep > LI_ProcessStep.description

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen.

Buffer van 250 m rond alle snelwegen uit de TOP10.


string


expliciet

description

189

Datum uitgevoerde bewerkingen

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.processStep > LI_ProcessStep.dateTime

Datum en/of periode waarop de bewerkingen zijn gestart.

1998-05-15

Te gebruiken notatie: JJJJ-MM- DD (met streepjes) of JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS (met streepjes T van time en dubbele punt). Indien meerdere activiteiten plaatsvinden duurt de periode tot de volgende activiteit.

klasse

Volgens ISO 8601

expliciet

dateTime

190

Processor

N
374

CI_ResponsibleParty

>

376

Producent beschreven dataset

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.processStep > LI_ProcessStep.processor > CI_ResponsibleParty.organisationName

Organisatie die de bewerkingen op de dataset heeft uitgevoerd.

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: owms/Overheidsorganisatie.

string


expliciet

organisationName

1

379

Rol producent beschreven dataset

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.processStep > LI_ProcessStep.processor > CI_ResponsibleParty.role

Rol van de organisatie die de bewerkingen op de dataset heeft uitgevoerd.

processor

Role is default processor. Codelijst wordt aan gebruiker in het Nederlands weergegeven.

codelijst

Role

default

role

1

85

role name: source

N


92

LI_Source

>93

Beschrijving brondata

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.source > LI_Source.description

Dit veld kan gebruikt worden om een algemene beschrijving of opmerking te geven betreft de kwaliteit van de (verschillende) brongegevens.

'Er zijn verschillen in de nauwkeurigheid van verschillende brongegevens.' of 'De brongegevens zijn inmiddels verouderd'.


string


expliciet

description

198

role name: sourceStep

N
86

LI_ProcessStep

>

87

Inwinningsmethode

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.source > LI_Source.sourceStep > LI_ProcessStep.description

Methode die gebruikt is om de brongegevens in te winnen

laseraltimetrie, multibeam echolodingen of waarneming in het veld


string


expliciet

description

1

89

Datum inwinning brondata

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.source > LI_Source.sourceStep > LI_ProcessStep.dateTime

Datum en/of periode waarin de brongegevens zijn ingewonnen

1998-05-15T10:30:15

Te gebruiken notatie: JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS (met streepjes T van time en dubbele punt). Indien meerdere activiteiten plaatsvinden duurt de periode tot de volgende activiteit.

klasse

Volgens ISO 8601

expliciet

dateTime

1

90

Processor

N


374

CI_ResponsibleParty

>376

Inwinnende organisatie

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.source > LI_Source.sourceStep > LI_SourceStep.processor > CI_ResponsibleParty.organisationName

Naam van de organisatie die de brongegevens heeft ingewonnen.

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: owms/Overheidsorganisatie.

string


expliciet

organisationName

1379

Rol inwinnende organisatie

MD_Metadata.dataQualityInfo > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage.source > LI_Source.sourceStep > LI_SourceStep.processor > CI_ResponsibleParty.role

Rol van de organisatie die de brongegevens heeft ingewonnen.

inwinner

Role is in deze context altijd inwinner. Codelijst wordt aan gebruiker in het Nederlands weergegeven.

codelijst

Role

default

role

1legendaItalic

= Abstracte klasse


Bold

= Verplicht of door conditie verplicht


Standaard

= Optioneel


>

= Gebruik multipliciteit van gespecialiseerd veld


Verantwoording metadata elementen

In deze tabel is de relatie naar de INSPIRE elementen gelegd door de verwijzing naar de paragraaf waarin het element beschreven wordt. Ook is aangegeven welke elementen in deze en in de vorige versie van het Nederlandse profiel verplicht zijn. Ieder van de onderstaande elementen is verplicht voor INSPIRE datasets.

Metadata element Optionaliteit NL profiel 1.3 Optioneliteit NL profiel 2.0 INSPIRE referentie
Informatie over de bron
Titel van de bron V V  2.3.1
Datum van de bron V V  2.3.4
Datumtype van de bron V V  2.3.4
Unieke Identifier van de bron. V V  3.1.2.1
Samenvatting V V  2.3.2
Status V V  
Taal van de bron C V (versie 2.1.0)  3.1.2.4
Karakterset van de bron C C  3.2.2.2
Onderwerp V V  3.1.2.5
Verantwoordelijke organisatie bron
    Organisatie V V  2.3.3
    E-mail V V  2.3.3
    Rol V V  2.3.3
Trefwoorden
    Trefwoord V V  2.3.5/3.1.2.2
    Thesaurus


       Titel C  2.3.5
       Datum C C  2.3.5
       Datum type C C  2.3.5
Beperkingen
     Juridische toegangsrestricties V V 2.3.6/2.3.7
     Overige beperkingen C 2.3.6/2.3.7
Veiligheidsrestricties O
 Gebruiksbeperkingen V V  
Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk schema O C  3.2.2.1
Toepassingsschaal C C  3.1.2.3
Resolutie C C  3.1.2.3
Ruimtelijk referentiesysteem V V  3.2.1.1
Verantwoordelijke organisatie code referentiesysteem V -
Temporeel referentiesysteem  C C  3.2.1.2
Omgrenzende rechthoek V V  2.3.8
Distributie formaat


    Naam C C 3.2.3.1
    Versie C C 3.2.3.1
    Specificatie C C 3.2.3.1
Distributies
    URL C C 3.1.3.1
    Protocol C C
    Naam C C
    Omschrijving O C
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V V 3.1.4.1
Algemene beschrijving herkomst V V 3.1.4.3
Conformiteit
    Specificatie C C 2.4.1/3.1.4.2
    Specificatiedatum C C 2.4.1/3.1.4.1
    Specificatiedatum type C C 2.4.1/3.1.4.2
    Verklaring C C 2.4.1/3.1.4.2
    Conformiteit indicatie met een specificatie C C 2.4.1/3.1.4.2
Topologische samenhang
    Waarde topologische samenhang
C C 3.2.4.1
    Type waarde topologische samenhang
C C 3.2.4.1
Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V V 2.2.1
Metadata datum V V 2.2.4
Taal van de metadata V V 2.2.2
Parent unieke identifier C C
Hiërarchieniveau V V 3.1.1.1
Hiërarchieniveau naam C C 3.1.1.1
Verantwoordelijke organisatie metadata
    Organisatie V V 2.2.3
    E-mail V V 2.2.3
    Rol V V 2.2.3
Metadata standaard
    Naam V V  
    Versie V V  
Unieke Identifier van de identificatie sectie O C 2.2.1

Koppeling vanuit metadata met data en service

image005
Koppeling vanuit metadata met data en service.