BegroeidTerreindeel

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Indeling

Deze terreindelen worden eveneens ingedeeld naar fysiek voorkomen en ook hier wordt, indien noodzakelijk, een kruinlijn opgenomen.

Regels voor opname

De kruinlijn moet bij het begroeid terreindeel worden opgenomen indien de helling een verhouding heeft van verticaal:horizontaal van 1:4 of steiler en het hoogteverschil >1m bedraagt. Een van de zijden van het begroeid terreindeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek met die van de objectbegrenzing ter plaatse. Het gedeelte van een object dat op het talud ligt is altijd een apart begrensd vlak ten opzichte van het deel van het object dat niet op het talud ligt.

Bos

Om een terreindeel als loofbos af te bakenen dient het minimimum percentage loofboom groter dan of gelijk aan 90% te zijn.

Om een terreindeel als naaldbos af te bakenen dient het minimum percentage naaldboom groter dan of gelijk aan 90 % te zijn.

Om een terreindeel als gemengd bos af te bakenen dient het maximum percentage naaldboom of het maximum percentage loofboom kleiner dan 90% te zijn.

Bij deze percentages worden het eventueel aanwezige onderhout en smalle stroken loof- en of naaldbos gelegen naast of als uitloper van het bos buiten beschouwing gelaten.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

In IMGeo kunnen begroeide terreindelen desgewenst nader worden ingedeeld naar fysiek voorkomen. Er zijn nadere detailleringen voor groenvoorzieningen, bouwland, fruitteelt, loofbos en duin.

fysiekvoorkomen

Definitie

Classificatie van het vegetatiedek, ingedeeld naar soort vegetatie.

loofbos

Definitie

Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen loofbos  
relatieveHoogteligging  0  

griend en hakhout

Definitie

Terreindeel met opgaande begroeiing van loofbomen, in een dicht groeiverband, en die periodiek wordt afgezet.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen loofbos: griend en hakhout  
relatieveHoogteligging    

gemengd bos

Definitie

Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen gemengd bos  
relatieveHoogteligging  0  

naaldbos

Definitie

Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naaldbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen naaldbos  
relatieveHoogteligging  0  

heide

Definitie

Terreindeel overwegend begroeid met heide en heideachtige vegetaties.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen heide  
relatieveHoogteligging  0  

struiken

Definitie

Terreindeel bedekt met niet-gecultiveerde (natuurlijke), lage, houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

B is een ondersteunend wegdeel type berm, fysiek voorkomen groenvoorziening.

C:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen struiken  
relatieveHoogteligging  0  

houtwal

Definitie

Terreindeel zijnde een afscheiding met beperkte breedte en beplant met bomen of struiken.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

B:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen houtwal  
relatieveHoogteligging 0  

A: waterdeel, greppel/droge sloot.

duin

Definitie

Verhoging of heuvel van zand of fijne losse aarde en verpulverd gesteente opgeworpen door wind of door stromend water.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

B:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen duin  
relatieveHoogteligging  0  

open duinvegetatie

Definitie

Duin met een overwegend grasachtige vegetatie.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen duin: open duinvegetatie  
relatieveHoogteligging    

gesloten duinvegetatie

Definitie

Duin met een overwegend opgaande vegetatie van struiken en of bomen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen duin: gesloten duinvegetatie  
relatieveHoogteligging    

grasland overig

Definitie

Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Grasland met een talud met kruinlijngeometrie

B:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen Grasland overig  
Talud ja  
Kruinlijngeometrie ja  
relatieveHoogteligging  0  

A en C: begroeid terreindeel, grasland overig.

moeras

Definitie

Terreindeel met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen moeras  
relatieveHoogteligging  0  

rietland

Definitie

Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen rietland  
relatieveHoogteligging  0  

kwelder

Definitie

Buitendijks gelegen aangeslibd land van een wad, dat bij gewone vloed niet meer onder loopt.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen kwelder  
relatieveHoogteligging  0  

B: waterloop.

fruitteelt

Definitie

Terreindeel begroeid met fruitbomen in de vorm van hoogstam en laagstamboomgaard, druiven of kleinfruit.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen fruitteelt  
relatieveHoogteligging  0  

laagstam boomgaarden

Definitie

Terreindeel begroeid met laagstamfruitbomen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen fruitteelt: laagstam boomgaarden  
relatieveHoogteligging    

hoogstam boomgaarden

Definitie

Terreindeel begroeid met hoogstamfruitbomen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen fruitteelt: hoogstam boomgaarden  
relatieveHoogteligging    

wijngaarden

Definitie

Terreindeel begroeid met druivenstokken voor wijnbouw.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen fruitteelt: wijngaarden  
relatieveHoogteligging    

klein fruit

Definitie

Terreindeel begroeid met heesters voor zachtfruit zoals bessen of frambozen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen fruitteelt: klein fruit  
relatieveHoogteligging    

boomteelt

Definitie

Grond in gebruik voor het kweken van jonge siergewassen, bomen enz. ten behoeve van een later gebruik elders.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen boomteelt  
relatieveHoogteligging  0  

bouwland

Definitie

Terreindeel in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt roulatieschema zijn opgenomen. Kan tijdelijk zonder gewas zijn of braak liggen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen bouwland  
relatieveHoogteligging  0  

akkerbouw

Definitie

Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van akkerbouwgewassen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen bouwland: akkerbouw  
relatieveHoogteligging    

braakliggend

Definitie

Terrein in gebruik als akker, maar tijdelijk niet beteeld met een landbouwgewas.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen bouwland: braakliggend  
relatieveHoogteligging    

vollegrondsteelt

Definitie

Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van tuinbouwgewassen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen bouwland: vollegrondsteelt  
relatieveHoogteligging    

bollenteelt

Definitie

Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van bloembollen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen bouwland: bollenteelt  
relatieveHoogteligging    

grasland agrarisch

Definitie

Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, zijnde cultuurgrasland dat in gebruik is voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

C:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen Grasland agrarisch  
relatieveHoogteligging  0  

A: wegdeel, rijbaan:lokale weg, open verharding.

B: ondersteunend wegdeel: berm, fysiek voorkomen: groenvoorziening.

D: IMGeo inhoud: scheiding, draadraster.

groenvoorziening

Definitie

Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

C en D (afzonderlijke objecten):

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen Groenvoorziening  
relatieveHoogteligging  0  

A en B: wegdeel, voetpad, open verharding.

B:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen Groenvoorziening Plantvak opnemen want > 5 m2
relatieveHoogteligging  0  

A: wegdeel, rijbaan: lokale weg, openverharding.

bosplantsoen

Definitie

Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant.De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen groenvoorziening: bosplantsoen  
relatieveHoogteligging    

gras- en kruidachtigen

Definitie

(Grond met) een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Grasland met een talud met kruinlijngeometrie

B:

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen Grasland overig  
Talud ja  
Kruinlijngeometrie ja  
relatieveHoogteligging    

planten

Definitie

Beheerde niet nader gespecificeerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen groenvoorziening: planten  
relatieveHoogteligging    

struikrozen

Definitie

Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde in struikvorm groeiende rozen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen groenvoorziening: struikrozen  
relatieveHoogteligging    

heesters

Definitie

Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen groenvoorziening: heesters  
relatieveHoogteligging    

bodembedekkers

Definitie

Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde bodembedekkers.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

BegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen groenvoorziening: bodembedekkers  
relatieveHoogteligging