Wegdeel

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Indeling

Om de wegdelen in te delen wordt een ordeningsprincipe gehanteerd. De verzameling wegdelen wordt ingedeeld naar de functie van het wegdeel en naar het fysieke voorkomen.

Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele wegdeel. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee wegdelen. Het gaat hierbij over het voorkomen waarmee het wegdeel overwegend is bedekt. Voor minimale stukjes, 5m2, met andere verharding hoeft geen apart wegdeel te worden gevormd.

Regels voor opname

Bestrate gedeelten in voor- en achtertuinen van panden worden beschouwd als onderdeel van het erf (onbegroeid terreindeel) en worden niet nader ingewonnen.

Brandgangen, met een openbaar karakter en waarvan de breedte >0,90 m bedraagt, worden opgenomen tot de bebouwingslijn van gebouwen als wegdeel type voetpad. Brandgangen met een ontsluitingsfunctie van kennelijk openbaar terrein worden altijd opgenomen.

Voorbeeld van weg- en terreindelen

De kruinlijn moet bij het wegdeel worden opgenomen indien de helling een verhouding heeft van verticaal:horizontaal van 1:4 of steiler en het hoogteverschil > 1 m bedraagt.

Eén van de zijden van het wegdeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek met die van de objectbegrenzing ter plaatse. Het gedeelte van een object dat op het talud ligt, is altijd een apart begrensd vlak ten opzichte van het deel van het object dat niet op het talud ligt.

Als er meer dan een objecttype op een talud ligt, bevat alleen het hoogst gelegen object een kruinlijngeometrie. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek aan de coördinaten van de objectbegrenzing die samenvalt met de kruinlijn.

Aandachtspunten

Het begin van een wegdeel van een auto(snel)weg wordt aangegeven middels een bord G01 (autosnelweg) en G03 (autoweg). Dit kan zijn ter plaatse van een kruispunt. In de praktijk staat zo'n bord nooit precies op het kruispunt, maar enkele meter verder, de praktische werking van het bord geldt vanaf dat kruispunt.

Een autosnelweg kan ook beginnen zonder dat er kruispunt aanwezig is.

Het beëindigen van een wegdeel van een auto(snel)weg kan gebeuren door een bord G2 (einde autosnelweg) of G04 (einde autoweg). Een autoweg kan ook eindigen bij een kruispunt. Het bord G03 moet namelijk ná elk kruispunt worden herhaald.

Een autosnelweg kan ook eindigen zonder aanwezig kruispunt. Dan wordt het bord G2 gebruikt en gaat de weg over in een regionale weg.

Bij een autoweg is er sprake van een, meestal fysieke, scheiding tussen langzaam verkeer en snelverkeer.

Samenvattend geldt dat voor het begin en einde van een wegdeel van een auto(snel)weg de plaats van het bord bepalend is, op basis van de betekenis in het RVV 1990.

Molgoten langs wegdelen maken deel uit van dat wegdeel, ook als zij uit een andere ver­harding bestaan. De buitenzijde van de molgoot vormt de begrenzing van het wegdeel met vrijwel gelijke hoogte.

Een afsluitende band hoort bij het wegdeel, verkeerseiland of berm dat gelijk ligt met de bovenzijde van de band.

Fietspaden vormen BGT inhoud indien aangeduid met een blauw bord met daarop een wit rijwiel (bord G11 of G12a), of een blauw of zwart bord met daarop de tekst "FIETSPAD" of "RIJWIELPAD" (bord G13). In IMGeo mogen stroken oranjekleurige verharding voorzien van een wit rijwielsymbool worden opgenomen als fietspad.

Aaneengesloten parkeervakken die zijn bedoeld voor één voertuig, worden ingewonnen als één aaneengesloten wegdeel waarbij functieWeg de waarde ‘parkeervlak' heeft.

Uitsparingen in wegdelen, meestal van het type voetpad, voor stedelijk groen worden niet afzonderlijk ingwonnen indien <5 m2. Het wegdeel wordt daarbij geacht door te lopen.

Belijning, kleur en symboliek zijn geen begrenzingen van wegdelen, zoals rijbanen, OV-banen en parkeervakken. Een uitzondering geldt voor de oranjekleurige fietsstroken voorzien van een wit rijwielsymbool. Deze worden ingewonnen als fietspad.

Inritten (toegangswegen, oprijlanen) naar erven en terreinen vormen BGT inhoud wanneer ze langer zijn dan 25 m. Kortere inritten kunnen worden opgenomen in IMGeo.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Ten behoeve van beheer kan een BGT wegdeel uit meerdere beheereenheden bestaan. Men mag deze zo afbakenen als voor beheer gewenst is. Voor levering conform BGT of IMGeo moeten voor de attributen de BGT respectievelijk IMGeo-domeinwaarden zijn ingevuld.

In IMGeo kunnen inrichtingselementen, die op wegdelen voorkomen, worden opgenomen met het objecttype weginrichtingselement.

Lijnafwatering wordt opgenomen als lijnobject. Geleideconstructie kan worden opgenomen als punt-, lijn- of vlakobject. Wegmarkeringen worden opgenomen als lijnobject als het gaat om belijning, en als puntobject als het gaat om symbolen op het wegdek.

Wildrooster en rooster worden opgenomen als punt-, lijn- of vlakobject.

Grasklinkers die onderdeel zijn van een wegdeel kunnen worden opgenomen met fysiek voorkomen ‘half verhard: grasklinkers'.

In de BGT maken molgoten deel uit van een wegdeel. In IMGeo kunnen molgoten worden opgenomen als Weginrichtingselement type molgoot (lijngeometrie).

In de BGT maakt een afsluitende band deel uit van een wegdeel, verkeerseiland of berm. In IMGeo kan een band worden opgenomen als Weginrichtingselement type geleideconstructie.

In IMGeo kunnen stroken oranjekleurige verharding voorzien van een wit rijwielsymbool worden opgenomen als fietspad. Fietssuggestiestroken (zonder wit rijwielsymbool) vormen geen inhoud van IMGeo.

In de BGT worden aaneengesloten parkeervakken ingewonnen als één wegdeel. In IMGeo kunnen deze eventueel nader worden ingedeeld. Ook kan de belijning als weginrichtingselement worden opgenomen.

In de BGT worden uitsparingen in wegdelen voor stedelijk groen niet apart ingewonnen indien < 5 m2. In IMGeo kunnen deze worden opgenomen als ‘begroeid terreindeel groenvoorziening'.

Wegmarkeringen zoals symbolen, belijning en kleur zijn geen BGT inhoud maar kunnen in IMGEO worden opgenomen als weginrichtingselement.

Inritten (toegangswegen, oprijlanen) naar erven en terreinen korter dan 25 m kunnen worden opgenomen als IMGeo inhoud.

functie

Definitie

Specificatie van het hoofdgebruiksdoel van het wegdeel.

OV-baan

Definitie

Wegdeel dat uitsluitend is bestemd en gemarkeerd voor openbaar vervoer en afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie OV-baan  
fysiekVoorkomen Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B en C: ondersteunend wegdeel: verkeerseiland, fysiek voorkomen: open verharding, niveau 0.

D: wegdeel, voetpad, open verharding, niveau 0.

Omdat de afscheiding met de OV-baan bestaat uit belijning, zijn de fietsstroken daarop geen BGT-inhoud.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie OV-baan  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B en C: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening.

D, E en F: Ondersteunend wegdeel: Verkeerseiland, fysiek voorkomen: open verharding.

overweg

Definitie

Een gelijkvloerse kruising van een wegdeel en een wegdeel type ov-baan met spoor type trein of sneltram.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie overweg  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B: Wegdeel, Spoorbaan.

C: Spoor, Trein.

spoorbaan

Definitie

Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie spoorbaan  
fysiekVoorkomen  Half verhard  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Overweg.

C: Spoor, Trein.

baan voor vliegverkeer

Definitie

Wegdeel uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie baan voor vliegverkeer  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B, C en D: Begroeid terreindeel, Grasland overig.

rijbaan autosnelweg

Definitie

Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A en B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Functie rijbaan: autosnelweg  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

D (meerdere objecten): IMGeo: Type weginrichting, Geleideconstructie.

verbindingsweg

Definitie

Een verbindingsweg is (in principe) een eenrichtingsweg, gelegen binnen een knooppunt of aansluiting, die onderdeel is van de wijze waarop de ongelijkvloersheid is gerealiseerd.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A, B, C en D zijn in de BGT wegdelen autosnelweg, autoweg of regionale weg, in IMGeo kunnen ze tevens worden geclassificeerd als: verbindingsweg

calamiteitendoorsteek

Definitie

Een (Calamiteiten doorsteek) CADO heeft tot doel het verkeer op een rijbaan via een doorsteek van de weg te kunnen geleiden in geval van een calamiteit of werkzaamheden op de rijbaan. Een tweede doel is het faciliteren van toegang tot rijbanen voor hulpdiensten vanaf andere rijbanen of van een parallelweg.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een calamiteitendoorsteek kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

Een (Calamiteiten doorsteek) CADO heeft tot doel het verkeer op een rijbaan via een doorsteek van de weg te kunnen geleiden in geval van een calamiteit of werkzaamheden op de rijbaan. Een tweede doel is het faciliteren van toegang tot rijbanen voor hulpdiensten vanaf andere rijbanen of van een parallelweg.

rijbaan autoweg

Definitie

Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie rijbaan: autoweg  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

verbindingsweg

Definitie

Een verbindingsweg is (in principe) een eenrichtingsweg, gelegen binnen een knooppunt of aansluiting, die onderdeel is van de wijze waarop de ongelijkvloersheid is gerealiseerd.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie verbindingsweg bij Wegdeel.

calamiteitendoorsteek

Definitie

Een (Calamiteiten doorsteek) CADO heeft tot doel het verkeer op een rijbaan via een doorsteek van de weg te kunnen geleiden in geval van een calamiteit of werkzaamheden op de rijbaan. Een tweede doel is het faciliteren van toegang tot rijbanen voor hulpdiensten vanaf andere rijbanen of van een parallelweg.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van een calamiteitendoorsteek kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

Een (Calamiteiten doorsteek) CADO heeft tot doel het verkeer op een rijbaan via een doorsteek van de weg te kunnen geleiden in geval van een calamiteit of werkzaamheden op de rijbaan. Een tweede doel is het faciliteren van toegang tot rijbanen voor hulpdiensten vanaf andere rijbanen of van een parallelweg.

rijbaan regionale weg

Definitie

Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie rijbaan: regionale weg  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

verbindingsweg

Definitie

Een verbindingsweg is (in principe) een eenrichtingsweg, gelegen binnen een knooppunt of aansluiting, die onderdeel is van de wijze waarop de ongelijkvloersheid is gerealiseerd.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie verbindingsweg bij Wegdeel.

verkeersdrempel

Definitie

Verhoging in een regionale rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie verkeersdrempel bij Wegdeel.

rijbaan lokale weg

Definitie

Wegdeel dat onderdeel is van een weg van lokaal belang.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie rijbaan: lokale weg  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B: Wegdeel, Inrit.

C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

D: Begroeid terreindeel, Grasland agrarisch.

Het kruispunt, hier een verkeersdrempel, wordt niet apart ingewonnen maar is wel zichtbaar omdat het een andere fysiek voorkomen heeft.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Rijbaan: lokale weg  
fysiek voorkomen Open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B en C: Wegdeel, Fietspad, Gesloten verharding.

E en D: Wegdeel, Rijbaan: Regionale weg, Gesloten verharding.

F, G, H en I: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening.

verkeersdrempel

Definitie

Verhoging in een regionale rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie Rijbaan lokale weg: verkeersdrempel  
fysiekVoorkomen    
relatieveHoogteligging    

fietspad

Definitie

Wegdeel met name bestemd voor fietsers en, indien toegestaan, bromfietsers en dat afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie fietspad  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding.

C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

D: IMGeo: Type weginrichting, Geleideconstructie.

Fietspad is afgescheiden van de rijbaan: lokale weg vanwege band.

B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg fietspad  
fysiek voorkomen Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging 0  

A: Wegdeel, Rijbaan: lokale weg, Gesloten verharding.

C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

OV banen en fietspaden die zijn afgebakend door middel van belijning en/of verkleuring vormen geen BGT inhoud en worden tot het wegdeel rijbaan: lokale weg gerekend. Een wegdeel wordt uitsluitend als OV-baan geclassificeerd als het alleen is bestemd voor openbaar vervoer en is afgescheiden van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.

Wegdeel B heeft een andere fysiek voorkomen: open verharding.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Rijbaan: lokale weg  
fysiek voorkomen Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging 0  

voetpad

Definitie

Wegdeel waar voetgangers gebruik van moeten maken.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Voetpad is breder dan 0.30 m en wordt dus opgenomen.

Haag C wordt voor BGT niet geclassificeerd. Omdat het vak waarin de haag staat groter is dan 5 m2 wordt het vak wel ingewonnen.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Functie voetpad  
fysiekVoorkomen  onverhard  
relatieveHoogteligging  0  

B en C zijn voor de BGT beide: Begroeid terreindeel: Groenvoorziening.

C is voor IMGeo: Vegetatieobject: Haag.

B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Functie voetpad  
fysiekVoorkomen  Open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

A: Onbegroeid terreindeel: Open verharding.

C en D: Scheiding, Muur.

Plantvak met boomspiegel is geen BGT inhoud want het is < 5 m2, A loopt door.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Voetpad  
fysiek voorkomen Open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

B: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding

A en B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen voetpad  
relatieveHoogteligging  0  

C en D: onbegroeid terreindeel, erf.

voetpad op trap

Definitie

Voetpad op verkeersinfrastructurele voorziening bestaande uit een constructie van treden, waarop men een hoger of lager gelegen plaats kan bereiken.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie Voetpad op trap  
relatieveHoogteligging   0  

A: wegdeel, voetpad.

C en D: Begroeid terreindeel, talud, kruinlijngeometrie, niveau 0.

ruiterpad

Definitie

Een wegdeel primair aangelegd voor het gebruik door ruiters.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie ruiterpad  
fysiekVoorkomen  onverhard  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding

B: Begroeid terreindeel, Duin.

D: Wegdeel, Voetpad, Half verhard.

parkeervlak

Definitie

Wegdeel bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Functie parkeervlak  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Fietspad, Gesloten verharding.

B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding.

D en E: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

Parkeervlakken die met belijning zijn afgebakend, vormen géén BGT inhoud.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Rijbaan: lokale weg  
fysiek voorkomen Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging 0  

B en C: Wegdeel, Voetpad.

D: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening.

E: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

voetgangersgebied

Definitie

Wegdeel alleen voor het gebruik door voetgangers, waarbij het door voetgangers te gebruiken gebied de volle breedte van de weg beslaat en het gebied een nadrukkelijk openbaar karakter heeft.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B en C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie voetgangersgebied  
fysiekVoorkomen  B: open verharding, C: gesl.verh.  
relatieveHoogteligging  0  

A en D: Pand

E: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding.

inrit

Definitie

Toegangswegen, oprijlanen en dergelijke met verkeersfunctie die leiden naar erven en terreinen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie inrit  
fysiekVoorkomen  Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Rijbaan, Regionale weg, Gesloten verharding.

C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening.

woonerf

Definitie

Wegdeel waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Het woonerf wordt hier begrensd door de panden en bevat geen afzonderlijk voetpad.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie woonerf  
fysiekVoorkomen  Open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

De perken met groenvoorziening zijn < 5m2 en daarom eventueel IMGeo inhoud.

fysiekvoorkomen

Definitie

Mate waarin het wegdeel al of niet verhard is.

gesloten verharding

Definitie

Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B en D (afzonderlijke objecten):

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Rijbaan: lokale weg  
fysiek voorkomen Gesloten verharding  
relatieveHoogteligging 0  

A: Wegdeel, Voetpad, Open verharding.

C: op volgende bladzijde.

E: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening.

asfalt

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen gesloten fysiek voorkomen: asfalt  
relatieveHoogteligging    

cementbeton

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen gesloten verharding: cementbeton  
relatieveHoogteligging    

open verharding

Definitie

Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie  Rijbaan: lokale weg  
fysiekVoorkomen open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

Overige letters op vorige bladzijde.

Goten vormen geen BGT inhoud en worden gerekend tot het wegdeel waar ze in liggen.

Zebrapad heeft hetzelfde fysiek voorkomen als rest wegdeel en hoort daarom voor de BGT bij A.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Rijbaan: lokale weg  
fysiek voorkomen open verharding  
relatieveHoogteligging 0  

betonstraatstenen

Definitie

Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

C:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen open verharding: betonstraatstenen  
relatieveHoogteligging    

gebakken klinkers

Definitie

Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem – de beddingen van onze rivieren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen open verharding: gebakken klinkers  
relatieveHoogteligging    

tegels

Definitie

Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen open verharding: tegels  
relatieveHoogteligging    

sierbestrating

Definitie

Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen open verharding: sierbestrating  
relatieveHoogteligging    

beton element

Definitie

Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een afbeelding van beton element kunt u sturen aan: imgeo\@geonovum.nl

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen open verharding: beton element  
relatieveHoogteligging    

half verhard

Definitie

Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsamenhangend materiaal.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie  voetpad  
fysiekVoorkomen half verhard  
relatieveHoogteligging  0  

grasklinkers

Definitie

Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen half verhard: groensteen  
relatieveHoogteligging    

schelpen

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen half verhard: schelpen  
relatieveHoogteligging    

puin

Definitie

Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen half verhard: puin  
relatieveHoogteligging    

grind

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen half verhard: grind  
relatieveHoogteligging    

gravel

Definitie

Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen half verhard: gravel  
relatieveHoogteligging    

onverhard

Definitie

Wegdelen waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie  Rijbaan: lokale weg  
fysiekVoorkomen onverhard  
relatieveHoogteligging  0  

boomschors

Definitie

Onverhard met als deklaag boomschors.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

boomschors

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen onverhard: boomschors  
relatieveHoogteligging    

zand

Definitie

Onverhard met als deklaag zand.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie    
fysiekVoorkomen onverhard: zand  
relatieveHoogteligging