Functioneel gebied

Definitie

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

inwinningsregels

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

In IMGeo kunnen functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten. De functionele gebieden hoeven niet samen een landsdekkend geheel zonder gaten te vormen. Ze bevatten geen plaatsbepalingspunten.

type

Definitie

Specificatie van het soort Functioneel Gebied.

kering

Definitie

Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type kering  

bedrijvigheid

Definitie

Gebied waarop panden of overige gebouwen staan, en / of niet bebouwde oppervlakte , voornamelijk gebruikt voor economische activiteiten en non-profit activiteiten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type bedrijvigheid  

natuur en landschap

Definitie

Gebied dat wegens natuurschoon en/of natuurlijke historie in stand wordt gehouden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type Natuur en landschap  

landbouw

Definitie

Gebied primair in gebruik voor land- en tuinbouwproductie.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type Landbouw  

bewoning

Definitie

Gebied waarop panden of overige bouwwerken staan die voornamelijk gebruikt worden voor bewoning, inclusief erven en tuinen die bij de panden behoren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type Bewoning  

infrastructuur verkeer en vervoer

Definitie

Gebied primair in gebruik voor verkeer en vervoer, waaronder verstaan spoorwegen, wegdelen, vliegverkeersbanen, parkeerterreinen, bermen en de ondersteunende objecten als kunstwerken.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type infrastructuur verkeer en vervoer  

infrastructuur waterstaatswerken

Definitie

Gebied grenzend aan oppervlaktewater, primair in gebruik voor de oppervlaktewaterhuishouding (waterafvoer, wateraanvoer en waterconservering).

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type waterstaatswerken  

waterbergingsgebied

Definitie

Terrein met als functie het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

HTML niet gevonden:: example/html/functioneelgebied-waterbergingsgebied.html

maatschappelijke en/of publieksvoorziening

Definitie

Bebouwd of landelijk gebied, niet zijnde woon- of bedrijventerrein, in gebruik voor maatschappelijke- en publieksdoeleinden (omvat overheids- en particuliere terreinen).

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

recreatie

Definitie

Gebied in gebruik voor openlucht recreatie.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type recreatie  

begraafplaats

Definitie

Een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen as van gecremeerde lichamen bewaard.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type begraafplaats  

functioneel beheer

Definitie

Gebied waar een specifiek beheer voor benodigd is, louter bepaald vanuit beheersoogpunt.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type Functioneel beheer  

recreatie: speeltuin

Definitie

Geheel van begroeiing, verharding, opstallen en speelwerktuigen, bedoeld als speelplaats voor kinderen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

recreatie: park

Definitie

Landschappelijk ingericht terrein, begroeid met houtachtige en kruidachtige vegetatie, verharding, objecten, waterpartijen en dergelijke, bedoeld als (grootschalige) recreatieve voorziening.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
type park  

recreatie: sportterrein

Definitie

Terrein, mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing, bestemd voor sportbeoefening.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

recreatie: camping

Definitie

Geheel van verharding, begroeiing en opstallen, in gebruik als terrein waar tijdelijk tenten en/of caravans kunnen worden geplaatst ten behoeve van recreatie.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
Type camping  

recreatie: bungalowpark

Definitie

Geheel van verharding, begroeiing, overige opstallen en gebouwen, bedoeld als vakantie-/weekendhuisjes die niet permanent bewoond worden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
Type bungalowpark  

bushalte

Definitie

Halteplaats voor bussen van het openbaar vervoer.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Het gebied binnen de gele lijnen, bestaande uit de fysieke objecten wegdelen A en B en een abri, kan als functioneel gebied type bushalte worden geclassificeerd.

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
Type bushalte  

carpoolplaats

Definitie

Parkeerplaats die qua ligging en ontsluiting geschikt is voor carpooling.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

HTML niet gevonden:: example/html/functioneelgebied-carpoolplaats.html

benzinestation

Definitie

Geheel van installaties, verharding en opstallen waar brandstoffen ten behoeve van verbrandingsmotoren worden verkocht.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
Type benzinestation  

verzorgingsplaats

Definitie

Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij behorende verharde en onverharde banen en een of meer voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie.

Functioneel gebied Attribuutwaarde Opmerkingen
Type verzorgingsplaats  

functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

Definitie

Een uitlaatplaats waar uw hond zijn behoefte kan/ mag doen waarbij geen opruimplicht bestaat.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

recreatie: volkstuin

Definitie

Terreingedeelte in gebruik als volkstuinen, inclusief bebouwing, verharding en dergelijke.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Een kaartje wordt nog toegevoegd waarop dit functioneel gebied is afgebeeld op de topografie