Kunstwerkdeel

Definitie

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Regels voor opname

Een kunstwerkdeel wordt opgenomen met de buitenste begrenzing die is bepaald door karakteristieke punten.

Als de breedte van het kunstwerkdeel <30cm is, wordt het object als lijn vastgelegd.

Aandachtspunten

Kunstwerkdelen worden getypeerd naar het geheel waarvan zij deel uitmaken.

De aanduiding voor het kunstwerkdeel in de BGT heeft betrekking op die delen van het kunstwerk die nog niet als een ander object of objecttype tot de BGT- inhoud behoren.

Het kunstwerkdeel erft het attribuut relatieve hoogteligging van het object waarop het staat of ligt.

Hoogspanningsmast

Alleen masten van het type hoogspanningsmast zijn onderdeel van de BGT. De voet van de mast wordt als multipunt of multivlak vastgelegd.

Als er geen afzonderlijke afmeting van de mastvoeten beschikbaar is, wordt elk hoekpunt van de omtrek om de mastvoeten als multipunt van de hoogspanningsmast geclassificeerd.

Als er afzonderlijke afmetingen van de mastvoeten bekend zijn, wordt elke mastvoet als multivlak van de hoogspanningsmast geclassificeerd wanneer de afmetingen van de mastvoet (rechthoekzijde of middellijn) ≥ 0,30 m bedraagt.

Gemaaldelen, sluisdeur, stuw

Bij een gemaal worden de eventueel aanwezige bakken waar het water door wordt geleid als gemaaldeel opgenomen in de BGT. De eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT. Nadere typeringen van gemaal wordt beschouwd als beheerinformatie en niet opgenomen in de BGT.

Bij een sluis behoren alleen de sluisdeuren, in gesloten stand, tot BGT-inhoud. De eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT. Nadere typeringen van sluis wordt beschouwd als beheerinformatie en niet opgenomen in de BGT.

Bij een stuw behoort uitsluitend de klep of schuif waarover het water kan stromen tot BGT-inhoud. De eventueel aanwezige bakken waar het water door wordt geleid, worden als stuwdeel opgenomen in de BGT. Eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

IMGeo voegt enkele optionele kunstwerken toe. Dit zijn allemaal vlakobjecten, met uitzondering duiker: deze heeft vlak- of lijngeometrie. De relatieve hoogte van een duiker bedraagt altijd < 0. Het waterdeel in de duiker wordt niet afgebeeld.

type

Definitie

Specificatie van het soort kunstwerk.

hoogspanningsmast

Definitie

Metalen mast of stellage ter ondersteuning van geleidedraden voor het transport van elektriciteit met een hoog voltage.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Wanneer er geen afzonderlijke afmeting van de mastvoeten beschikbaar is, wordt elk hoekpunt van de omtrek om de mastvoeten als multipunt van de hoogspanningsmast geclassificeerd.

A:

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type hoogspanningsmast  multipunt
relatieveHoogteligging  0  

B: wegdeel. Rijbaan: lokale weg, gesloten verharding

C: begroeid terreindeel, grasland overig

D en E: ondersteunend wegdeel: berm, fysiek voorkomen: groenvoorziening.

Wanneer een hoogspanningsmast op meerdere plaatsen op het maaiveld steunt en er zijn afzonderlijke afmetingen van elke mastvoet bekend dan wordt de geometrie van elke mastvoet afzonderlijk geclassificeerd als multivlak-geometrie van de mast.

A:

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type hoogspanningsmast multivlak 
relatieveHoogteligging  0  

B: wegdeel. Rijbaan: lokale weg, gesloten verharding

C en E: begroeid terreindeel, grasland overig

D: ondersteunend wegdeel: berm, fysiek voorkomen: groenvoorziening.

gemaal

Definitie

Een kunstwerk in principe bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Het gebouw bij het gemaal is een BAG-pand en vormt met de maaiveldgeometrie BGT-inhoud.

A:

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type gemaal  
relatieveHoogteligging  0  

perron

Definitie

Verhoogde constructie langs een spoorrail of tramrail voor het in- en uitstappen van passagiers of voor het laden en lossen van goederen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C:

overigKunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type perron  
relatieveHoogteligging  0  

A: wegdeel, spoorbaan.

B: spoor, trein.

DSCN2122

DSCN2122

Dit is geen perron.

Perrons worden alleen opgenomen als ze langs een spoor van trein of sneltram liggen.

A is voor de BGT een wegdeel, in IMGeo kan het tevens worden geclassificeerd als: Functioneel gebied, niet BGT, bushalte.

A:

Wegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functieWeg Voetpad  
fysiek voorkomen Open verharding  
relatieveHoogteligging 0  

sluis

Definitie

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

De waterloop wordt door de sluis E opgeknipt in twee waterdelen D en F.

Overige objecten behoren als afzonderlijke typen tot BGT-inhoud, zoals o.a. de kademuren als type scheiding.

E:

overigKunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type sluis  
relatieveHoogteligging  0  

strekdam

Definitie

Constructie in het water ter verdediging van de kust/oever.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

overigKunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type strekdam  
relatieveHoogteligging  0  

steiger

Definitie

Vaste (niet drijvende) waterbouwkundige constructie voor het aanleggen van schepen en bedoeld om deze schepen vanaf de wal te laden en te lossen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

DSC01139

DSC01139

B:

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type steiger  
relatieveHoogteligging 1  

jd19

jd19

Drijvende steigers zijn geen BGT inhoud.

stuw

Definitie

Een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms te regelen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

De waterloop wordt door de stuw D opgeknipt in twee waterdelen A en E.

D:

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type Stuw  Breedte < 0.30 m dus lijngeometrie
relatieveHoogteligging  0  

B en C: ondersteunend waterdeel, oever/slootkant.

keermuur

Definitie

Een keermuur of keerwand is een stijf, grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton, maar er kan ook ander materiaal gebruikt worden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type keermuur  
relatieveHoogteligging    

overkluizing

Definitie

Een overkluizing is een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft. In het geval van een waterweg is er onder het bouwwerk (vaak) geen scheepvaart mogelijk, maar ligt het wateroppervlak nog wel vrij. Een overkluizing is te vergelijken met een brug, alleen bestaat de brug in dit geval vaak niet uit een wegdek maar uit een opstal. Anders gesteld: het maakt meestal geen deel uit van een weg.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type overkluizing  
relatieveHoogteligging  -1  

duiker

Definitie

Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een gesloten kokervormige constructie met een in- en uitstroomopening, niet de gehele waterbreedte beslaand en aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam. (bron: CROW)

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type duiker  
relatieveHoogteligging  -1  

faunavoorziening

Definitie

Voorziening bij een weg of spoorweg, niet zijnde een ecoduct, om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type faunavoorziening  
relatieveHoogteligging  -1  

vispassage

Definitie

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Vispassage

Vispassage

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type vispassage  
relatieveHoogteligging  0  

bodemval

Definitie

Sprong in de bodem van een waterloop.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

bodemval

bodemval

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type bodemval  
relatieveHoogteligging  0  

coupure

Definitie

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Coupure

Coupure

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type coupure  
relatieveHoogteligging  0  Een coupure is als IMGeo-object een uitbreiding van de BGT-populatie. Daardoor is dit object geen onderdeel van de topolgische structuur en treedt er geeen conflict op met het onderliggende BGT-object Wegdeel op niveau 0.

ponton

Definitie

Drijvende, dichte bak, waarover soms een dek is gelegd.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel ponton

Kunstwerkdeel ponton

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type ponton  
relatieveHoogteligging  0  

voorde

Definitie

Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Kunstwerkdeel voorde

Kunstwerkdeel voorde

Kunstwerkdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type voorde  
relatieveHoogteligging  0