Scheiding

Definitie

Kunstmatig obstakel met een werende functie.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Indeling

De volgende scheidingen zijn BGT-inhoud: hekken, geluidsschermen, muren, kademuren en walbeschermingen.

Regels voor opname

Scheidingen worden als lijnobject vastgelegd als de breedte kleiner is dan 30cm. Bij scheidingen breder dan 30cm moet de buitenomtrek waar het object de grond raakt worden ingewonnen en vastgelegd als vlakgeometrie.

Een scheiding wordt vastgelegd waar het object de ondergrond raakt.

In de scheidingen worden onderbrekingen van <1m genegeerd. Doorgangen worden gezien als integraal onderdeel van de scheiding.

Scheidingen van het type hek die een minimale lengte van 10m en een minimale hoogte van 1m hebben, worden vastgelegd.

Scheidingen van de typen kademuur en walbescherming worden opgenomen aan de bovenzijde aan de waterkant. Kademuren breder dan 30cm worden ingewonnen als vlakobject; de omtrek van het object aan de bovenzijde wordt dan vastgelegd.

Scheidingen van het type muur, met een minimale lengte van 1m en met een minimale breedte van 30cm worden opgenomen. Een muur smaller dan 30cm wordt als lijnobject vastgelegd, een bredere muur als vlakobject. Muren met een minimale hoogte van 50cm worden vastgelegd.

In terreinen met een fysiek voorkomen ‘erf' worden alleen die scheidingen opgenomen die direct aan de straatzijde zijn gelegen.

Ter ondersteuning bij het vaststellen welk objecttype het betreft, geldt onderstaande beslisboom voor muren en wanden.

Beslisboom afbakening van muren, wanden en dammen.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

IMGeo kent naast de BGT typen scheiding ook draadraster en faunaraster. Bovendien zijn heggen/hagen in IMGeo vertegenwoordigd, zij het niet als scheiding maar als vegetatieobject. Draadraster en faunaraster worden als lijnobject opgenomen.

In de BGT worden scheidingen alleen vastgelegd als ze bepaalde minimum afmetingen hebben, die per type scheiding verschillen (zie deel I). In IMGeo kunnen scheidingen worden opgenomen die kleiner zijn dan de voor de BGT vermelde minimum afmetingen. Ook kunnen in IMGeo scheidingen worden opgenomen die binnen een erf en niet aan de straatzijde of openbare ruimte zijde zijn gelegen.

De populatie van Scheiding in IMGeo bestaat uit:

  • Scheidingen die niet voldoen aan de BGT minimummaat;

  • Scheidingen in terrein met fysiek voorkomen ‘erf' die niet aan de straatzijde gelegen zijn.

IMGeo muren en kademuren van breder dan 30 cm worden als vlakobject vastgelegd; smallere worden als lijnobject vastgelegd.

type

Definitie

Specificatie van het soort scheiding

muur

Definitie

Een scheiding gemaakt van steen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

D:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type muur Muur met hek is > 1m hoog; de voet van de muur aan de straatzijde is BGT-inhoud
relatieveHoogteligging  0  

A: wegdeel, rijbaan: lokale weg, open verharding.

B: pand

C: onbegroeid terreindeel, erf.

2325b

2325b

2325b

C en D zijn BGT-inhoud want de hoogte van de muur > 0,5 m. Het zijn afzonderlijke objecten omdat de onderbreking bij A > 1 m.

C en D:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
typeScheiding Muur Lijn, want breedte < 0.3 m
relatieveHoogteligging  0  

A: onbegroeid terreindeel, open verharding.

B: wegdeel, voetpad, open verharding.

kademuur

Definitie

Verticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

C:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type kademuur  
relatieveHoogteligging  0  

Hek C wordt niet opgenomen in de BGT omdat het op scheiding kademuur staat, deze gaat voor in de hiërarchie bij scheidingen.

A:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
typeScheiding Kademuur  
relatieveHoogteligging  0  

B: overbruggingsdeel en wegdeel, beide op niveau 1.

geluidsscherm

Definitie

Een scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type geluidsscherm  
relatieveHoogteligging  0  

A: begroeid terreindeel, grasland overig, talud, kruinlijn, niveau 0.

damwand

Definitie

Een grondkerende constructie die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type damwand  
relatieveHoogteligging  0  

walbescherming

Definitie

Een nagenoeg verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te voorkomen, niet zijnde een kademuur.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

D en E:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type walbescherming  
relatieveHoogteligging  0  

A: waterdeel, waterloop.

B en C: begroeid terreindeel, groenvoorziening.

hek

Definitie

Een hekwerk of schutting, typisch ten behoeve van erfafscheiding.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

B:

Scheiding Attribuutwaarde Opmerkingen
type hek  
relatieveHoogteligging  0  

A: onbegroeid terreindeel, erf.

C: ondersteunend wegdeel, berm, fysiek voorkomen: groenvoorziening.

D: wegdeel, voetpad, open verharding.

draadraster

Definitie

Kunstmatige terreinafscheiding, niet zijnde een faunaraster, in de vorm van een overwegend houten, metalen of kunststoffen rechtopstaande palen met daartussen een of meerdere draden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

scheiding draadrsater

scheiding draadrsater

scheiding draadrsater

HTML niet gevonden:: example/html/scheiding-draadraster.html

faunaraster

Definitie

Kunstmatig aangebrachte scheiding van metaaldraad tussen palen, bedoeld voor het leiden van dieren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

scheiding faunaraster

scheiding faunaraster

scheiding faunaraster