Ondersteunend wegdeel

Definitie

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Indeling

Dit object kent een onderverdeling in de typen verkeerseiland en berm. Berm kent als fysiek voorkomen de verschillende verhardingssoorten en groenvoorziening.

Regels voor opname

In de regel is dit object scherp begrensd met het aanliggende wegdeel door bijvoorbeeld een band of de kant van de verharding. Als een berm bestaat uit een deel verhard en een deel begroeid, ontstaan er voor de BGT twee objecten OndersteunendWegdeel.

De niet-wegdeel begrenzing van een begroeide berm met een aanliggend begroeid terrein zal niet altijd even duidelijk herkenbaar zijn. Als begrenzing hanteert men dan een herkenbare overgang met een ander gewas of een ander maairegime.

Bij een naast een wegdeel liggend waterdeel geldt dat als de afstand tussen wegdeel en kant insteek > 30 cm bedraagt, het deel daartussen als berm wordt opgenomen. Mogelijke waterbegrenzingen staan beschreven bij Waterdeel.

De kruinlijn moet bij het ondersteunend wegdeel worden opgenomen indien de helling een verhouding heeft van verticaal:horizontaal van 1:4 of steiler en het hoogteverschil >1m bedraagt. Eén van de zijden van het ondersteunend wegdeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek met die van de objectbegrenzing ter plaatse. Het gedeelte van een object dat op het talud ligt is altijd een apart begrensd vlak ten opzichte van het deel van het object dat niet op het talud ligt.

Als er meer dan een objecttype op een talud ligt, bevat alleen het hoogst gelegen object een kruinlijngeometrie. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek aan de coördinaten van de objectbegrenzing die samenvalt met de kruinlijn.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Grasklinkers liggen soms naast een wegdeel in de berm. Het betreffende vlak vormt dan een afzonderlijk ondersteunend wegdeel. Wanneer een berm bestaat uit een deel gras en een deel grasklinkers zijn dat twee verschillende objecten -ondersteunend wegdeel- voor IMGeo/BGT; berm met als fysiek voorkomen respectievelijk groenvoorziening gras en half verhard grasklinkers.

functie

Definitie

Specificatie van de functie van het ondersteunend wegdeel.

verkeerseiland

Definitie

Ondersteunend wegdeel van beperkte omvang, uitgevoerd als verhoging of wegmarkering, dat wordt omsloten door wegdelen en ten doel heeft verkeersstromen te scheiden.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

p1

C:

OndersteunendWegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
typeOndersteunendWegdeel Verkeerseiland  
fysiekVoorkomen Open verharding  
relatieveHoogteligging 0  

A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding.

B: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding.

berm

Definitie

Een strook grond langs een weg of spoorweg.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Het ondersteunend wegdeel Berm kent dezelfde waarden voor fysiek voorkomen als geldt voor Wegdeel, aangevuld met de classificatie groenvoorziening zoals voorkomt bij Begroeid terreindeel.

Niet van al deze mogelijke classificaties zijn fotovoorbeelden opgenomen.

B:

OndersteunendWegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
functie berm  
Fysiek voorkomen open verharding  
relatieveHoogteligging  0  

A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding.

C: Wegdeel, Fietspad, Wegdeel, Gesloten verharding.

D: Wegdeel, Voetpad, Open verharding.

B:

OndersteunendWegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
typeOndersteunendWegdeel Berm  
fysiekVoorkomen onverhard  
relatieveHoogteligging 0  

C:

OndersteunendWegdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
typeOndersteunendWegdeel Berm  
fysiekVoorkomen groenvoorziening  
relatieveHoogteligging 0  

A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding.

fysiekvoorkomen

Definitie

Mate waarin het ondersteunend wegdeel al of niet verhard is.

Toelichting In IMGeo kunnen bij ondersteunend wegdeel alle fysieke voorkomens worden toegekend zoals bij wegdeel of een deel van de plustypen van begroeid terreindeel groenvoorziening.

gesloten verharding

Definitie

Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

asfalt

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

cementbeton

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

open verharding

Definitie

Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

betonstraatstenen

Definitie

Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

gebakken klinkers

Definitie

Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem; de beddingen van onze rivieren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

tegels

Definitie

Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

sierbestrating

Definitie

Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

beton element

Definitie

Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

half verhard

Definitie

Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsamenhangend materiaal.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

grasklinkers

Definitie

Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

schelpen

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

puin

Definitie

Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

grind

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

gravel

Definitie

Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

onverhard

Definitie

Wegdelen waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

boomschors

Definitie

Onverhard met als deklaag boomschors.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

zand

Definitie

Onverhard met als deklaag zand.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van Wegdeel.

groenvoorziening

Definitie

Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

bosplantsoen

Definitie

Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant.De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

gras- en kruidachtigen

Definitie

(Grond met) een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

planten

Definitie

Beheerde niet nader gespecificeerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

struikrozen

Definitie

Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde in struikvorm groeiende rozen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

heesters

Definitie

Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.

bodembedekkers

Definitie

Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde bodembedekkers.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel.