Onbegroeid terreindeel

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Indeling

Om de onbegroeide terreindelen in te delen is het fysieke voorkomen bepalend.

Regels voor opname

Uitsparingen voor stedelijk groen in onbegroeid terrein van het type gesloten, open of half verhard worden niet apart ingewonnen indien <5m2. Het onbegroeide terreindeel wordt dan geacht door te lopen. Als deze uitsparingen groter zijn dan 5m2 worden deze opgenomen als begroeid terreindeel.

Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele onbegroeide terreindeel. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee onbegroeide terreindelen. Het gaat hierbij over het voorkomen waarmee het onbegroeide terreindeel overwegend is bedekt. Voor minimale stukjes met andere verharding hoeft geen apart onbegroeid terreindeel te worden gevormd.

De kruinlijn moet bij het onbegroeid terreindeel worden opgenomen indien de helling een verhouding heeft van verticaal:horizontaal van 1:4 of steiler en het hoogteverschil >1m bedraagt. Een van de zijden van het onbegroeid terreindeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek met die van de objectbegrenzing ter plaatse. Het gedeelte van een object dat op het talud ligt is altijd een apart begrensd vlak ten opzichte van het deel van het object dat niet op het talud ligt.

Als er meer dan een objecttype op een talud ligt, bevat alleen het hoogst gelegen object een kruinlijngeometrie. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek aan de coördinaten van de objectbegrenzing die samenvalt met de kruinlijn.

Aandachtspunten

Aaneengesloten voor- en achtertuinen van panden worden als één onbegroeid terreindeel opgenomen met het type ‘erf'. Voor de BGT worden er binnen een erf geen tussenliggende scheidingen opgenomen. Eventueel kunnen ze als IMGeo inhoud worden vastgelegd.

Braakliggende grond in stedelijk gebied is een onbegroeid terreindeel met een fysiek voorkomen ‘onverhard'.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Om de onbegroeide terreindelen in te delen is het fysieke voorkomen bepalend. Indien noodzakelijk wordt het BGT attribuut kruinlijngeometrie opgenomen.

Uitsparingen voor stedelijk groen in onbegroeid terrein < 5 m2 kunnen IMGeo inhoud zijn. Men mag deze delen zo afbakenen als voor beheer gewenst is.

fysiekvoorkomen

Definitie

Classificatie van het soort terrein, ingedeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm.

erf

Definitie

Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, dat niet nader wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen erf  
relatieveHoogteligging  0  

gesloten verharding

Definitie

Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie wegdeel, gesloten verharding.

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen gesloten verharding  
relatieveHoogteligging  0  

asfalt

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, asfalt.

cementbeton

Definitie

Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, cementbeton.

kunststof

Definitie

Synthetisch vervaardigd materiaal dat als verharding dient, zoals kunstgras of kunststof toplagen op atletiekbanen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

open verharding

Definitie

Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen open verharding  
Talud ja  
kruinlijngeometrie  ja  
relatieveHoogteligging  0  

B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding.

C: Wegdeel, Voetpad op trap, Gesloten verharding.

D: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding.

E: Ondersteunend wegdeel± Verkeerseiland, fysiek voorkomen: open verharding.

betonstraatstenen

Definitie

Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, betonstraatstenen.

gebakken klinkers

Definitie

Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem – de beddingen van onze rivieren.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, gebakken klinkers.

tegels

Definitie

Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, tegels.

sierbestrating

Definitie

Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, sierbestrating.

beton element

Definitie

Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, sierbestrating.

half verhard

Definitie

Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsamenhangend materiaal.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

Zie wegdeel, half verhard.

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen half verhard  
relatieveHoogteligging  0  

grasklinkers

Definitie

Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, grasklinkers

schelpen

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, schelpen.

puin

Definitie

Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, puin.

grind

Definitie

Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, grind.

gravel

Definitie

Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, gravel.

onverhard

Definitie

Terreindeel waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is, niet zijnde zand. Braakliggend valt hier wel onder.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen onverhard  
relatieveHoogteligging  0  

B: waterdeel, waterloop.

C: ondersteunend waterdeel, oever/slootkant.

boomschors

Definitie

Onverhard met als deklaag boomschors.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, boomschors.

zand

Definitie

Onverhard met als deklaag zand.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Zie wegdeel, zand.

zand

Definitie

Terreindeel dat grotendeels bedekt is met zand.

Verplicht?

Ja, verplichte inhoud BGT.

Voorbeeld

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen zand  
relatieveHoogteligging  0  

Dit terreindeel is aan de zeezijde begrensd door de UNCLOS-lijn en aan de andere zijde door de teenlijn van het begroeide terreindeel Duin.

strand en strandwal

Definitie

Onbegroeide zandige kustvlakte op de overgang van zee met land. Staat onder invloed van het zeewater en de wind.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen zand: strand en strandwal  
relatieveHoogteligging    

dsc_2475

dsc_2475

dsc_2475

A:

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen zand: strand en strandwal  
relatieveHoogteligging    

zandverstuiving

Definitie

Een gebied met zandige bodem waarvan delen van het gebied zonder vegetatie zijn, door invloed van wind.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

OnbegroeidTerreindeel Attribuutwaarde Opmerkingen
fysiekVoorkomen zand: zandverstuiving  
relatieveHoogteligging