Overbruggingsdeel

Definitie

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

inwinningsregels

BGT

Bron: Gegevenscatalogus BGT 1.2

Regels voor opname

Er is sprake van een overbrugging wanneer een van de onderdelen bestaat uit een afzonderlijk dek dat op een bak en/of pijlers rust. Dit in tegenstelling tot een tunnel, die uit een gesloten kokerconstructie met een in- en uitgang bestaat.

Delen van overbruggingen worden in de BGT niet verder getypeerd. Zo worden zowel het brugdek als de pijler van een overbrugging in de BGT aangeduid als overbruggingsdeel.

Eén van de in onderstaande tabel vermelde situaties zal voorkomen om een overbrugging in delen te kunnen opknippen.

Rij-ijzer of voeg Object met hoogste hiërarchie Uitwerking
Aanwezig n.v.t. A
Niet aanwezig Onder overbrugging B
Niet aanwezig Op overbrugging C

Een schematische visualisatie van deze situaties staat in paragraaf 2.9.2 van het BGT IMGeo Objectenhandboek.

Indien een rij-ijzer of voeg zichtbaar is in het brugdek worden daarmee de overbrugging en de op de overbrugging gelegen objecten afgebakend volgens uitwerking A.

Indien er geen rij-ijzer of voeg zichtbaar is, dan is de uitwerking afhankelijk van de hiërarchie van de objecten ter plekke van de overbrugging. Van belang is het object met de hoogste hiërarchie op de overbrugging en het object met de hoogste hiërarchie onder de overbrugging. Voor de hiërarchie geldt de volgorde van het objecttype uit hoofdstuk 8 van deze gegevenscatalogus (wegen, onbegroeid terrein, begroeid terrein etc.). Is het objecttype gelijk dan geldt de volgorde van de attributen en domeinwaarden uit hoofdstuk 9. Als algemene regel geldt dat een waterdeel altijd niveau nul heeft. Water heeft in deze uitwerking de hoogste hiërarchie.

Ligt het object met de hoogste hiërarchie onder de overbrugging dan is de uitwerking volgens B. Ligt het object met de hoogste hiërarchie op de overbrugging dan is de uitwerking volgens C.

Voorbeelden zonder rij-ijzer of voeg in de overbrugging zijn:

Op de overbrugging loopt een weg (rijbaan lokale weg) met een fietspad. Eronder loopt een weg (rijbaan autoweg). De uitwerking is dan volgens B, omdat de functie van de weg onder de overbrugging eerder in de tabel met functies van wegen staat.

Op de overbrugging loopt een weg (rijbaan lokale weg, gesloten verharding) met een fietspad. Er onder loopt een weg (rijbaan lokale weg, open verharding). De uitwerking is dan volgens C, omdat de functie van de wegen gelijk is, maar de weg op de overbrugging staat eerder in de tabel met fysiek voorkomen van wegen.

Niveau-aanduiding

Voor het toekennen van de niveau-aanduiding geldt de algemene regel dat een waterdeel onder of op een overbrugging (aquaduct) altijd niveau 0 heeft.

Verder geldt het attribuut relatieve hoogteligging voor elk afzonderlijk overbruggingsdeel, niet voor de gehele overbrugging.

Wegdelen krijgen dezelfde relatieve hoogte aanduiding als het overbruggingsdeel waarop zij liggen. Hierbij geldt één uitzondering: in de hierboven onder C beschreven situatie, heeft het op het brugdeel gelegen wegdeel niveau 0. Het brugdeel waarop dat wegdeel ligt, heeft één niveau lager: -1.Dit is vanwege het feit dat er geen overlappende objecten mogen voorkomen op niveau 0.

Het object dat onder deze overbrugging ligt, wordt onder meer opgeknipt door de projectie van de bovenliggende begrenzing van het wegdeel. Dit is vanwege de regel dat er een aaneengesloten oppervlakte op niveau 0 in de BGT moet voorkomen.

Pijlers van een overbrugging krijgen de niveauaanduiding van het object waarop zij staan en zullen dus een lagere waarde hebben voor dit attribuut dan het brugdek dat op de pijlers ligt. Het wegdeel dat daarop kan voorkomen, heeft dezelfde waarde voor de relatieve hoogteligging als het brugdek.

In het BGT Objectenhandboek zijn voornoemde uitwerkingen A, B en C schematisch gevisualiseerd.

IMGeo

Bron: Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

In IMGeo kunnen bij het overbruggingsdeel ook kenmerken van de gehele overbrugging worden opgenomen. Het overbruggingsdeel (CityGML BridgeConstructionElement) zelf kan nader worden geclassificeerd als bijvoorbeeld landhoofd of pijler, door dit in te vullen in het attribuut typeOverbruggingsdeel.

Voor het nader classificeren van de gehele overbrugging wordt het attribuut hoortBijTypeOverbrugging gebruikt, om aan te geven of het object een brug, aquaduct, viaduct enz. is. Daarnaast kan het attribuut overbruggingIsBeweegbaar worden gebruikt .

type overbruggingsdeel

Definitie

Het soort onderdeel van de brugconstructie.

dek

Definitie

Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw van de brug.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

C:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type overbruggingsdeel dek  
relatieveHoogteligging   1  

landhoofd

Definitie

Ondersteuningsconstructie ter plaatse van een overgang van de aardebaan naar een kunstwerk.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

D :

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbruggingsdeel landhoofd  
relatieveHoogteligging   0  

pijler

Definitie

Ondersteuningsconstructie van bruggen en soortgelijke kunstwerken.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

DSC01153

DSC01153

B:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbruggingsdeel pijler  
relatieveHoogteligging 0  

sloof

Definitie

Deel van de pijler voor de overdracht van krachten naar de ondergrond of de fundering.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

B:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
type overbruggingsdeel sloof  
relatieveHoogteligging   0  

pyloon

Definitie

Boven de bovenbouw uitstekende draagconstructie voor tuien (kabels).

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbruggingsdeel pyloon  
relatieveHoogteligging 0  

Zie afbeelding bij 3.8.6

hoort bij type overbrugging

Definitie

Aanduiding of de brug waar het overbruggingsdeel bij hoort al dan niet beweegbaar is.

brug

Definitie

Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging brug  
Type overbruggingsdeel dek  
Beweegbaar nee  
relatieveHoogteligging  1  

B en C:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging brug  
Type overbruggingsdeel pijler  
Beweegbaar nee  
relatieveHoogteligging  0  

aquaduct

Definitie

Kunstwerk waarmee een watergang door een bakvormige constructie over een weg, een spoorweg, een andere watergang, een leiding of een terrein wordt geleid.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging aquaduct  
relatieveHoogteligging  0  

De wegdelen en evt. andere objecten die onder (de projectie van) het aquaduct zijn gelegen hebben een relatieve hoogteligging van: -1.

viaduct

Definitie

Kunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping, bestaande uit een dek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

H:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging viaduct  
relatieveHoogteligging  1  

ecoduct

Definitie

Wildwissel in de vorm van een viaduct voor passages van dieren over een weg of spoorweg.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

A:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging ecoduct  
relatieveHoogteligging  1  

fly-over

Definitie

Kunstwerk in de vorm van een viaduct dat deel uitmaakt van een verkeersbaan en waarmee een verkeersstroom over twee of meer ongelijkvloerse verkeersstromen wordt geleid.

Verplicht?

Nee, optionele inhoud IMGeo.

Voorbeeld

DSC01153

DSC01153

A:

Overbruggingsdeel Attribuutwaarde Opmerkingen
Type overbrugging fly-over  
relatieveHoogteligging 1